Ainult sel nädalal saab veel esitada oma idee Rapla valla kaasavasse eelarvesse!

Tuletame meelde, et Rapla valla 2017. aasta kaasava eelarve ideede esitamise tähtaeg on juba sel pühapäeval, 22. jaanuaril.

Rapla valla elanikud saavad kolmandat aastat pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades otsustada, mille jaoks nad sooviksid kasutada kuni 30 000 eurot valla eelarvest. Eelmisel aastal esitati tähtajaks 7 ideed, üle-eelmisel aastal 11. Enim hääli saanud ideedest on teostatud Tõnu Susi muusikastuudio ja elluviimisel Rapla Korvpallimuuseumi rajamine. Eelmistel aastatel vähem hääli saanud ideid on  võimalik uuesti esitada – kui idee on Rapla valla elanikele vajalik, siis visadus viib ükskord sihile. Samas on kindlasti oodatud ka uued vajalikud ideed.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 eurot. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2017. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Kaasava eelarve ideid võib esitada 22. jaanuarini 2017 Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla. Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.

Idee peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust Rapla valla jaoks;

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;

6) teostamise eeldatavat ajakava;

7) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

Laekunud ideed avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel, kus saab nende kohta ka 25. jaanuarini arvamust avaldada. Arvamuse avaldamine ei ole veel hääletamine.

Hääletamine on planeeritud märtsis 2017, täpsed ajad antakse eelnevalt teada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla Keskraamatukogus või haruraamatukogudes Alus, Hagudis, Kodilas ning Rapla Keskraamatukogu Kuusiku välisteeninduspunktis. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.
Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee. Kui realiseeritava idee maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalutakse vallavalitsuse ja ideede sõelumiseks moodustatud töörühma poolt võimalusi realiseerida ka pingereas paremuselt järgmine idee. Võiduideed saab hakata ellu viima eeldatavasti alates aprillist 2017.

Kaasava eelarvega saab täpsemalt tutvuda Rapla valla kodulehel https://rapla.kovtp.ee/kaasav-eelarve1.