Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa nr Rapm-042 muutmiseks

Rapla Vallavolikogu otsustas 28. aprilli istungil nõustuda aktsiaselts TREV-2 Grupp maavara kaevandamise loa nr Rapm-042 muutmisega.

AS TREV-2 Grupp esitas Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa nr Rapm-042 muutmise taotluse, millega kavatsetakse muuta loa eritingimust, mis puudutab nõuet, et kaevandamine toimub tööpäevadel kell 8.00 kuni 17.00.  Loa omanik soovib pikendada kaevetööde kestust kella 20.00.

Loa omanik on suhelnud kaevanduse piirkonnas elavate kinnistute elanikega ja saanud neilt kirjaliku nõusoleku kaevandamise ajaliseks pikendamiseks kella 20.00.

Kaevandamine ja kaevise väljavedu on omavahel seotud ning fikseeritud kaevandamisloa omaniku ja Koigi küla elanike kokkulepetega, samuti on kaevise väljaveoga seotud küsimused olnud eelnevalt arutusel Rapla Vallavolikogus.