Kodila Põhikooli ja Alu Lasteaia-Algkooli ümberkorraldamine Alu Kooliks

Rapla Vallavolikogu otsustas 23. veebruari 2017 istungil lõpetada alates 30. juunist 2017 Kodila Põhikooli tegevus.


Käesoleva aasta 10. jaanuari seisuga õppis Kodila Põhikoolis 12 last, neist kolm lõpetab kevadel üheksanda klassi ja kaks neljanda. Lasteaias käib koolieelikud kaks ja mõlema vanemad on lastele valinud  Rapla linna kooli. Seega jääb sügiseks 2017 kooli õppima vaid seitse õpilast.

Põhikooli riikliku õppekava ainekavade nõuete täitmine kooli osas on õpetajate poolt hästi tehtud, aga suur puudujääk on erinevate pädevuste tagamisel – sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, digipädevus. Lihtsalt õpilasi on nende pädevuste vajalikul määral tagamiseks liiga vähe. Seitsme õpilasega koolis õppetöö jätkamisel teeme õpilastele pigem kahju kui kasu.


Kõigile õpilastele tagatakse uueks õppeaastaks vajalikud õppekohad Rapla valla koolides. Vanematele tutvustatakse valla kõigi koolide võimalusi ja vanematele on kooli valik kohtade olemasolul vaba ning õpilastele tagatakse sügisest 2017 vajalikud teenused kodust kooli ja tagasi saamiseks.

Kodila lasteaiarühmas oli seisuga 10.01.2017 nimekirjas 15 last. Järjekorras ühtegi last kohta ootamas ei ole, ei praegu ega ka sügiseks mitte. Kohti on pakutud ja pakutakse ka edaspidi naabervaldade lastele – Kohila ja Märjamaa.

Lasteaiarühma teenus peab Kodilas jätkuma. Ühele rühmaga eraldi lasteaia moodustamine on ebaotstarbekas, sest Koolieelse lasteasutuse seadus nõuab, et lasteaial on direktor ja nii on väike rühm eraldatud ja üksi.


2016. a liitis Rapla Vallavolikogu Kuusiku rühma Rapla Lasteaiaga Päkapikk. Täna saame tõdeda, et selline töövorm toimib normaalselt. Õpetajad saavad enam koostöös organiseeritud koolitusi ja kogemuste hankimise võimalusi. Lapsed jälle kuuluvad suurde seltskonda, kus neid alati oodatakse ja ühiselt üritusi korraldatakse. Ikka laste parema arengu tagamiseks. Siia kuulub ka logopeedi teenuse tagamine.

Seetõttu otsustas volikogu  liita Kodila rühma Alu Lasteaia-Algkooliga parima koostöö tagamiseks. Alus on lasteaiarühmi 4, seega ühistegevuse võimalused piisavad. Saab viia läbi ühiseid üritusi/koolitusi ja vajadusel jagada muusika- ja liikumisõpetajaid ning üksteist asendada.


Alu Lasteaia-Algkooli direktor on teinud juba 2016. a ettepaneku muuta nende asutuse nimi lühemaks ja kompaktsemaks. Nime muutmine koos uue põhimääruse muutmisega on loogiline ja võimalik.  Uueks nimeks saab Alu Kool.