Rapla Erilasteaia Pääsupesa arengukava kinnitamine

Rapla Vallavolikogu kinnitas 30. märtsi 2017 istungil "Rapla Erilasteaia Pääsupesa arengukava 2017 – 2019".

Arengukava koostamisel lähtuti koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja õppekavast, lasteaia sisehindamise tulemustest ning Rapla valla arengukavast.

Arvestatud on lasteaia hetkeseisu: ressursse ja vajadusi, samuti hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekuid. Arengukava eelnõu on kooskõlastatud pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus.

Lasteaia arengukava on koostatud aastateks 2017-2019. Arengukava koostamise periood on vastavuses sisehindamise perioodiga. Põhimõttel, et sisehindamise aruande koostamisele järgneval aastal uuendatakse arengukava või täiendatakse arengukava tegevuskava.


Rapla Erilasteaia Pääsupesa kollektiiv teeb oma tööd äärmise tundlikkuse ja hoolivusega ja on oma tööga taganud paljudele erivajadustega lastele võimaluse olla võrdne osa meie ühiskonnas.

Pääsupesa lasteaia tegemistega saab tutvuda kodulehel.