TÄHELEPANU 2017 sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Alates tänasest, 1. märtsist, võetakse Rapla Vallavalitsuses vastu taotlusi 1. klassi koha saamiseks.

Rapla Vallavalitsus kehtestas 2016 aastal määruse „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord". Õigusakti täpse tekstiga saate tutvuda valla kodulehel.
Määrus reguleerib rahvastukuregistri järgi Rapla vallas elavatele lastele elukohajärgse kooli koha määramise tingimusi ja korda  1. klassi õppima asumisel. Igale lapsele tagatakse õppimisvõimalus ja määratakse koht koolis, lähtudes kolmest aspektist:  elukoha lähedus koolile, kas soovitakse laps panna samasse kooli, kus õpivad pere teised lapsed ja vanemate soov.
Taotlused tuleb esitada Rapla Vallavalitsusele. Selleks on valla kodulehel olemas taotluse vorm. Taotluste vastuvõtt algab 1. märtsil ja kestab 30. aprillini (kaasa arvatud). Taotluse võib esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse või digiallkirjaga e-posti aadressil rapla@rapla.ee . Taotluse vormi leiab SIIT

Taotlusele märgib vanem kooli, kuhu ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele kohta saada. Hea kui lisatakse ka teisena eelistatud kool. Maikuu algul koguneb komisjon, kuhu kuuluvad kõigi valla koolide esindajad ja vallavalitsuse esindaja. Rahvastikuregistri kande kontrollimise järel määrab komisjon igale lapsele kooli koha. Hiljemalt 20. maiks antakse vanemale taotlusele märgitud e-posti aadressil teada, kuhu kooli lapsele 1. klassi koht on tagatud.

Nüüd saab vanem pöörduda määratud kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli. Vabad kohad koolides selguvad 11. juunil. Seejärel on kooli direktoril õigus soovijate olemasolul vabad kohad täita. Nüüd täituvad vabad kohad kooli vastuvõtu korra reegleid arvestades ja ühises järjekorras on nii Rapla valla lapsed (kes ei soovi kasutada komisjoni poolt määratud koolis õppekohta) kui naabervaldadest meie koolide 1. klassi kohta soovivad lapsed.

Kui pere koos 1. klassi asuva lapsega kolib Rapla valda peale 1. märtsi, esitab vanem esimesel võimalusel taotluse vallavalitsusele ja komisjon määrab lapsele elukohajärgse kool. Kõik rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavad lapsed saavad Rapla valla koolis 1.klassi õppima asumiseks koha.

Ühine kohtade jagamine on vajalik, et tagada kõigile oma valla lastele kohad soovitud koolis, tehes otsused klassikomplektide avamise kohta taotluste hulgast lähtudes, mitte ennustades. Teine oluline põhjus on hariduslike erivajadustega lastele vajalike õppetingimuste ja tugiteenuste tagamine valla koolide võimalustest lähtuvalt. Avame vajadusel eriklasse, aga mitte kõigis koolides vaid valla võimalusi arvestades.

Hea sügisel kooliteed alustava lapse vanem! Loe palun õigusakte ja vajadusel küsi nõu koolist või vallavalitsusest. Palun järgi määruses kehtestatud tähtaegu ja tee vajalikud toimingud õigeaegselt. 


Tiina Roosimägi  
haridusnõunik 
4890 547
tiina.roosimagi@rapla.ee