TUNNUSTAME RAPLAMAA SOTSIAAL-, NOORSOOTÖÖ JA TERVISEVALDKONNA INIMESI!

Rapla maavanem ja Rapla maakonna tervisenõukogu kuulutavad välja konkursi Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindade väljaandmiseks.

 

Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindadega autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi (organisatsioon, asutus), kes on:

 - märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö- valdkonna edendamisel, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;

-  ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas;

-  ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

- ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonnas;

- ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil. 

 

Auhinnad antakse välja igal aastal kolmes valdkonnas:

-          tervisevaldkond (tervishoiutöötajad;  ennetus- ja edendustöö spetsialistid, sh nõustajad; vabatahtlikud jt);

-          sotsiaalvaldkond (sotsiaaltöötajad, sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; hoolekandetöötajad, puuetega inimestega töötajad; vabatahtlikud jt);

-          noorsootöövaldkond (erinoorsootöö, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, noorte teavitamise, noorte nõustamise, noorsoo – uuringute, noorte tervistava ja arendava puhkuse, noorte töökasvatuse, rahvusvahelise noorsootöö või noorte osalusega tegelevad spetsialistid).

 

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komisjonile (aadressil Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla või e-kirjaga aadressil info@rapla.maavalitsus.ee) hiljemalt 3. aprilliks 2017.a..

 

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

-          kandidaadi nime ja elukohta

-          töökohta ja ametit

-          kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldusi (kuni 1 A4 lehekülg)

-          ettepaneku tegija nime, elu- ja töökohta, ametit, allkirja

 

Tunnustustseremoonia toimub Raplamaa  XX tervisedenduse konverentsil

18. mail  2017

Raikküla Kultuurikeskuses.