Vallavolikogu istung

Rapla Vallavolikogu 25. mai istungil:
  • Kehtestati Rapla vallas Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord .

Määrusega sätestatakse:
*sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise pädevus ja alused;
* sotsiaalhoolekandelise abi liigid ja rahastamise põhimõtted;
* Rapla valla antavad või makstavad hüvitised, hüvitise õiguse tekkimise alused ja hüvitise andmise korraldus;
* Rapla valla osutatavad tasulised sotsiaalteenused ning tasu suuruse määramise kord;
* riigieelarvest Rapla valla eelarvesse sihtotstarbeliselt raske- ja sügava puudega lastele eraldatud raha kasutamise kord;
* igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulu katmise ulatus;
* järelevalve sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise ning abi andmise üle.
Varem olid nimetatud teemad reguleeritud erinevate õigusaktidega.
Väljatöötatud õigusaktis on arvestatud seaduse ja senise Rapla valla tööpraktikaga.
Määrusega saab tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.

 

  • Otsustati võtta vastu ja suunata avalikustamisele Rapla linnas Alu tee 16a ja 16b üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Avaliku väljapanek korraldatakse 14. juunist 2017 kuni 12. juulini 2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees.
Detailplaneeringu põhijoonise väljavõte:

 

  • Otsustati määrata Ülejõe külas asuva kinnistu  Nurmenuku  ja Tuti külas asuva kinnistu Metsaveere sihtotstarveteks 100% elamumaa (seni maatulundusmaa), kuna omanikud soovivad katastriüksustele elamud püstitada.

 

  • Otsustati ümberkorraldada Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Ühisgümnaasiumi tegevus.

Gümnaasiumiosa tegevus lõpetatakse mõlemas koolis 31.08.2018.
Alates 01.09.2018 jätkavad mõlemad koolid tegevust põhikoolidena.
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi uueks nimeks saab Rapla Vesiroosi Kool ja Rapla Ühisgümnaasiumi nimeks Rapla Kesklinna Kool.

 

  • Kinnitati Rapla valla 2016. a majandusaasta aruanne.