PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

2018. aasta maikuus on avalikus väljapanekus kolm eelnõu. Avaliku väljapaneku periood kestab kuni 25.05.2018. Avalikustamise jooksul on igal huvitatul võimalus esitada projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee või valla veebilehe vahendusel. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla linnas Sügise tn 2a (katastritunnus 66901:001:0861) ning Sügise tn 2b (katastritunnus 66901:001:0862) kehtib Rapla Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 47 kehtestatud Alu tee 16a ja Alu tee 16b detailplaneering, millega moodustati Sügise tn 2a ning 2b krundid ja anti ehitusõigus paarismaja püstitamiseks kummalegi krundile. Detailplaneeringu kehtestamise järel on selgunud, et puuduvad paarismajade püstitamise huvilised, küll aga on üksikelamu  soovijaid, samuti on muutunud...

Sügise tn 2a ja 2b Rapla linnas

Rapla linnas Sügise tn 2a (katastritunnus 66901:001:0861) ning Sügise tn 2b (katastritunnus 66901:001:0862) kehtib Rapla Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 47 kehtestatud Alu tee 16a ja Alu...

Koostatud on projekteerimistingimuste eelnõu Lõiuse külas Sigala kinnistul (katastritunnus 24001:001:0596) paiknevate tootmishoonete ümberehituse ja laienduse projekteerimiseks. Tegemist on aastaid kasutu ja tühjana seisnud sigalakompleksiga, kuhu Höhle OÜ soovib üle tuua oma tootmise. Kinnistu korrastatakse, lammutatakse lagunenud hooned ja rekonstrueeritakse ning laiendatakse olemasolevat hoonemahtu. Summaarne hoonetealune pind praegusega võrreldes väheneb. Höhle OÜ toodab...

Höhle OÜ tootmishoone

Koostatud on projekteerimistingimuste eelnõu Lõiuse külas Sigala kinnistul (katastritunnus 24001:001:0596) paiknevate tootmishoonete ümberehituse ja laienduse projekteerimiseks. Tegemist on...

Uuskülas Suve tn 9 krundi (katastritunnus 66904:001:0216) hoonestusala täpsustamise vajaduse tingib asjaolu, et detailplaneeringuga määratud hoonestusala jääb suures ulatuses elektripaigaldise kitsenduse alale, kuhu hooneid püstitada pole võimalik. Detailplaneeringuga on ette nähtud elektriõhuliini likvideerimine, milline on võrguvaldajal kavandatud, kuid tööde teostamise aeg pole teada. Detailplaneeringu elluviimise võimaldamiseks nihutatakse ja suurendatakse hoonestusala...

Suve tn 9 hoonestusala täpsustamine

Uuskülas Suve tn 9 krundi (katastritunnus 66904:001:0216) hoonestusala täpsustamise vajaduse tingib asjaolu, et detailplaneeringuga määratud hoonestusala jääb suures ulatuses elektripaigaldise...