DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Käopesa, Väljataguse küla

Rapla Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 1 algatati Rapla valla Väljataguse külas üldplaneeringut järgiv Käopesa detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu...

Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele...

Arturi detailplaneering, Valtu küla

Valtu külas Arturi tn 3, Arturi tn 4 ja Luha tn 1a kinnistutele on esitati taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on kahe laohoone püstitamiseks...

Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna kavandamine.   Planeeringualale kehtib Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud "Rapla vallas Uuskülas...

Rapla keskosa detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 1 algatati Rapla keskosa detailplaneering . Detailplaneeringu eesmärgiks  on eelduste loomine Rapla keskosa tervikliku linnaruumilise...

Sauna tn 6 kinnistu detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 26.veebruari 2015 otsusega nr 5 algatati Rapla valla Rapla linnas Sauna tn 6 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0017, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2673 m2) ...

Koprajõe detailplaneeringu lähteseisukohad

Esitatud on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise taotlus Seli külas Koprajõe kinnistule (katastritunnus 66903:002:0069, pindala 4,25 ha, 100% maatulundusmaa) eesmärgiga luua...