DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna kavandamine ca 6,3 ha suurusel maa-alal Uuskülas.

 

Planeeringualale kehtib Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud "Rapla vallas Uuskülas Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli kinnistute, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja T-20141 Rapla-Varbola maantee vahelise ala detailplaneering". Nimetatud detailplaneeringuga on planeeringualal ette nähtud kuni kolmekorruseliste kortermajade krundid suurustega 3319 ... 6168 m2 ning kuni kahekorruseliste üksikelamute krundid suurustega 2007 ... 3664 m2. 

 

Vastamaks paremini nõudlusele väiksemate kruntide järele ning suurendamaks uuselamute valikut Rapla piirkonnas on Rapla Vallavolikogu algatanud detailplaneeringu muutmise ja väiksemate kruntide kavandamise ühele osale kehtiva detailplaneeringu alast. Detailplaneeringu muutmiseks koostatakse uus muudetavat osa hõlmav detailplaneering.

 

Detailplaneeringuga tehakse Rapla valla üldplaneeringu muutmisettepanek krundi suuruse ja täisehitusprotsendi osas, samuti elamualadele esitatavate arhitektuurinõuete osas. Muus osas on detailplaneering valla üldplaneeringu kohane.

 

Hoonestustiheduse tõstmine on põhjendatud planeeringuala paiknemisega Rapla keskosa vahetus naabruses, kus suur hulk teenuseid on kättesaadavad jalgsikäigu kaugusel: kaubanduskeskused, bussijaam, kirik, haigla. Suurema tihedusega hoonestus aitab kujundada kompaktsemat väikelinna keskosa ning vältida valglinnastumise vaevusi. 

 

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

DETAILPLANEERINGU LAHENDUS seisuga 28.06.2017:

► Seletuskiri

► Põhijoonis

Tehnovõrkude skeem

► Detailplaneeringu illustratsioon 1, illustratsioon 2, illustratsioon 3, illustratsioon 4, illustratsioon 5

 

Planeeringulahendusele esitatud täiendusettepanekud ja ettepanekutega arvestamine

 

 

KAASAMINE JA KOOSTÖÖ

► Koostöö koondtabel

Keskkonnaameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Maavanema kooskõlastus

 

Rapla Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 36 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimub 19. juulist 2017 kuni 18. augustini 2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees (Rapla, Viljandi mnt 17) ning valla kodulehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust (PlanS § 135 lg 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele paarismajade ja ridaelamu ehitusõiguse andmine. Varasemalt on samale alale koostatud detailplaneering ärihoonete rajamiseks, kuid ärihooned pole teostunud, kuna läheduses on piisavalt olemasolevaid ja perspektiivselt väljaarendatavaid ärimaa kinnistuid. Piirkonna üldine linnaehituslik suundumus on pigem elamufunktsiooni poole. Läheduses on kaubandus- ja teenindusasutused olemas, ca 300 m raadiuses paikneb bussijaam, haigla ja kirik, Rapla linna keskosa jääb umbes poolekilomeetrise jalutustee kaugusele läbi pargiliku miljöö.

 

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Rapla Vallavalitsuse 2.korruse saalis toimus 27.12.2016 detailplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu piirkonna kinnistuomanike, arendaja ning planeeringu koostaja osavõtul.

 Koosoleku memo

 

 

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUS 17.01.2017:

Detailplaneeringu põhijoonise eskiislahendus (.pdf)

Alu tee 16 b hoone eskiislahendus (.pdf)

Planeeringuala mudel (.skp)

 

24. jaanuaril 2017 leidis Rapla Vallavalitsuse saalis aset detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu memo (.pdf)

 

 

DETAILPLANEERING seisuga 30.03.2017:

Kõik detailplaneeringu materjalid (15MB .zip)

Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

 Detailplaneeringu põhijoonis (.pdf)

Koostöö ja kooskõlastamine:

Piirinaabrite arvamused

Päästeameti kooskõlastus

AS Rapla Vesi arvamus

Elektrilevi OÜ arvamus

Telia Eesti AS arvamus

 

Detailplaneeringu lahenduse kooskõlastas maavanem ja Päästeamet, planeeringu koostamisel on tehtud koostööd piirinaabrite ja võrguvaldajadega. Detailplaneering vastab õigusaktidele ning valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 31 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus Rapla Vallavalitsuse fuajees ning valla veebilehel 14. juunist kuni 12. juulini 2017. Avaliku väljapaneku perioodil ei laekunud planeeringu kohta ühtegi arvamust.

 

Detailplaneeringu üle on teostanud järelevalvet maavanem ning on detailplaneeringu 19. juuli 2017 korraldusega nr 1-1/17/310 heaks kiitnud.

Maavanema heakskiit

 

Alu tee 16a ja 16b üldplaneeringut muutev detailplaneering on kehtestamisvalmis. Detailplaneeringu kehtestamine võetakse augustikuise Rapla Vallavolikogu istungi päevakorda.