DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Alu tee 16a ja 16b detailplaneering, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 22.12.2016 otsusega nr 67 algatati Alu tee 16a ja 16b detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele paarismajade ja ridaelamu ehitusõiguse andmine. Varasemalt on samale alale koostatud detailplaneering ärihoonete rajamiseks, kuid ärihooned pole teostunud, kuna läheduses on piisavalt olemasolevaid ja perspektiivselt väljaarendatavaid ärimaa kinnistuid. Piirkonna üldine linnaehituslik suundumus on pigem elamufunktsiooni poole. Läheduses on kaubandus- ja teenindusasutused olemas, ca 300 m raadiuses paikneb bussijaam, haigla ja kirik, Rapla linna keskosa jääb umbes poolekilomeetrise jalutustee kaugusele läbi pargiliku miljöö.

 

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Rapla Vallavalitsuse 2.korruse saalis toimus 27.12.2016 detailplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu piirkonna kinnistuomanike, arendaja ning planeeringu koostaja osavõtul.

 Koosoleku memo

 

 

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUS 17.01.2017:

Detailplaneeringu põhijoonise eskiislahendus (.pdf)

Alu tee 16 b hoone eskiislahendus (.pdf)

Planeeringuala mudel (.skp)

 

Detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu memo (.pdf)

 

 

KOOSKÕLASTAMISVALMIS DETAILPLANEERINGULAHENDUS 30.03.2017:

Kõik detailplaneeringu materjalid (15MB .zip)

Detailplaneeringu seletuskiri (.pdf)

 Detailplaneeringu põhijoonis (.pdf)

Koostöö ja kooskõlastamine:

Piirinaabrite arvamused

Päästeameti kooskõlastus

AS Rapla Vesi arvamus

Elektrilevi OÜ arvamus

Telia Eesti AS arvamus