DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Rapla keskosa detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.01.2016 otsusega nr 1 algatati Rapla keskosa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks  on eelduste loomine Rapla keskosa tervikliku linnaruumilise lahenduse kujunemiseks ja tingimused keskväljaku vahetus naabruses ettevõtluskeskkonna ning avaliku linnaruumi arenemiseks. Planeeringulahenduse aluseks on EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum" raames toimunud arhitektuurivõistluse võidutöö „Holly" planeeringuettepanek (autor Siiri Vallner).

Rapla valla üldplaneeringu (01.03.2011) kohaselt kuulub detailplaneeringuala linna keskuse maale, kus on tihedalt põimunud elamute, ameti- ning valitsusasutuste, äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste maad. Keskuse maa arendamise põhimõtted on järgmised:

  • võimalikult mitmekesise ja avatud teenindusega avalikult kasutatava ruumi loomine;
  • avalikke teenuseid pakkuvate asutuste suunamine keskusesse;
  • avalikult kasutatava ruumi (haljasalad, väljakud, puhkealad, kergliiklusteed) säilitamine;
  • polüfunktsionaalse keskuse arendamine, kus tavapärane on lisaks juhtotstarbele ka kõrvalfunktsioonide andmine, sealhulgas erinevatel korrustel erinevate funktsioonide võimaldamine;
  • linnaruumi mahuline ja funktsionaalne tihendamine.

Planeeringualal nähakse arhitektuurivõistluse võidutöö „Holly" alusel ette uued hoonemahud, kusjuures vajadusel tehakse olemasolevate kinnistute piiride muutmise ettepanekuid ja nähakse ette kinnistute jagamist üldplaneeringus toodud linnaehituslike põhimõtete rakendamise eesmärgil. Korraldatakse olemasolevate ja lisanduvate hoonete teenindamiseks vajalikud juurdepääsuteed, parkimine, kõnni- ja kergliiklusteed, lahendatakse liikluskorraldus Maanteeameti lähteseisukohtadele tuginedes, tehnovõrkudega varustatus, määratletakse heakorra- ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

Kinnistute ehitusõiguse sätestamisel juhindutakse üldplaneeringu põhimõtetest ja arhitektuurivõistluse võidutöö „Holly" lahendusest.

Detailplaneeringu põhieesmärk on atraktiivse, hästitoimiva ja jätkusuutliku linnakeskuse kujundamine, mistõttu rajatavate hoonete parimate kavandite leidmiseks on paslik ette näha arhitektuurivõistluste korraldamine.

Detailplaneering on Rapla valla üldplaneeringut järgiv.

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks - Maanteeamet

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks - Muinsuskaitseamet

Algatamise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" - 3.02.2016

Detailplaneeringu algatamise tutvustus vallalehes "Rapla Teataja" - 12.02.2016

 

 

PLANEERINGULAHENDUS seisuga 23.02.2017:

 

Kõik detailplaneeringu materjalid .zip (22 MB)

 

► PÕHIJOONIS

► HALJASTUST JA LIIKLUSLAHENDUST ILLUSTREERIV JOONIS

► TEHNOVÕRKUDE KOONDJOONIS

► DETAILPLANEERINGU SELETUSKIRI

 

Keskosa detailplaneeringu linnaruumilist lahendust iseloomustav makett. Maketi autor Arhitektuuribüroo Kavakava. 

► Maketi fotod (4MB .zip)

 

 

Rapla keskosa detailplaneeringu tutvustus toimus Rapla Vallavalitsuse teise korruse saalis 26.09.2016. Planeerija Janne Tekku (Sfäär Planeeringud) kirjeldas detailplaneeringu lahenduspõhimõtteid ning tõi välja detailplaneeringuga antava ehitusõiguse kinnistute haaval. Mitmel pool on kinnistupiiride muutmisvajadus.

► Eskiislahenduse esitlus

 

Kohalviibinutega arenes arutelu ehitusõiguse ja liikluskorralduse teemadel. Tehti ettepanek korrigeerida Tallinna mnt 22 kinnistuga seotud liikluskorralduse lahendust ning reguleerida planeeringuga kavandatava Linnaväljak 3 juurdepääsutee kasutust. Laekus ettepanek kaaluda Linnaväljak 5, Pargi tn 2 ja Pargi tn 4 juurdepääsude ümberkorraldamist selliselt, et planeeringu mahus oleks võimalik lahendada ka Tallinna mnt 25a kinnistu juurdepääs.

 

Korraldatud parkimiskohtade hulk planeeringualal praegusega võrreldes suureneb, kuid suureneb ka ehitusõigus, mistõttu planeerijate hinnangul võib toimiva linnaväljaku puhul parkimiskohti tulevikus nappida. Teisest küljest aga luuakse kergliiklusvõimalused, mis loodetavasti motiveerivad inimesi tulevikus rohkem jalgsi ning jalgrattaga liiklema.

 

Detailplaneeringu koostamise aeg on algselt plaanituga võrreldes mõne kuu võrra pikenenud, kuna kavandatust suuremaks on osutunud maaomanike õiguste ja huvide ühisosa leidmise ajakulu, samuti on ilmnenud vajadus lahendada maa omandiküsimusi. Planeeringulahenduse on planeeringuala ja lähiümbruse maaomanikud valdavalt heaks kiitnud, jaanuaris 2017 alustati kooskõlastamist ametitega ning koostööd planeeringuala tehnovõrkude valdajatega.

 

Rapla Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 9 võeti detailplaneering vastu ja avalikustati.

► Planeeringulahenduse esitlus 23.03.2017 vallavolikogu istungil

 

Avalik väljapanek kestis kuni 29.03.2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees ning valla kodulehel. Avalikustamise perioodil laekus detailplaneeringule üks vastuväide ja üks märgukiri.

Vastuväide puudutab Taara tn 6 hoone lammutamist ja uue krundi moodustamist. Kinnistuomanik ei poolda planeeringulahendust. Planeeringu koostamise käigus on otsitud võimalikke lahendusi, kuid kõiki pooli rahuldavat varianti pole leitud. Rapla Vallavalitsus teeb ettepaneku kehtestada planeering osaliselt, mis küll ei võimalda algses mahus nn Tegevuste Parki kavandada, kuid säilitaks Taara tn 6 praeguse olukorra ega põhjustaks kinnistuomaniku vastuseisu. Vastuväitega on võimalik arvestada, kuid see ahendab mõnevõrra planeeringulahenduse elluviimisvõimalusi.

Märgukiri puudutab samuti Taara tn 6 krunti. Planeeringu kehtestamisel esialgu kavandatust väiksemas mahus ei looda võimalusi elukeskkonna paremaksmuutmiseks ning piirkonna elanike õigustatud ootused ei täitu. Märgukirjas on viidatud ka olemasoleva hoone säilumisega seotud küsitavustele. Märgukirjas esitatud kolmest küsimusest kahele on võimalik detailplaneeringuga leida lahendus, ühele mitte.

 

6.04.2017 algusega kell 16:00 korraldati Rapla Vallavalitsuse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. Osalejad leidsid, et planeeringu osalisele kehtestamisele tuleks eelistada täiendavate läbirääkimiste pidamist Taara tn 6 kinnistuomanikuga.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu memo

 

OSALISEKS KEHTESTAMISEKS ESITATAV PLANEERING:

Seletuskiri

Tugiplaan

Põhijoonis

Haljastust ja liikluslahendust illustreeriv joonis

Tehnovõrkude joonis

 

 

 

 

 

 

Seotud objekt: RAPLA KESKVÄLJAKU EHITUSPROJEKT

► EELPROJEKT (16 MB .pdf)

 

 

 

Detailplaneering EVALDis

 

Rapla keskväljaku arhitektuurivõistlus

 

PLANEERINGULE LAEKUNUD ETTEPANEKUD:

Rapla Tarbijate Ühistu kiri uue turu rajamisest

Väärt Raplamaa Toode pöördumine

Hotell Rapla kesklinna

Orm Tammepuu teesid Rapla kesklinna kujundamise kohta

Aita Antson - Holliwoodi platsi kujundamise ettepanek