Ehitusvaldkonna ja majandusalased õigusaktid

 

Ehitamise kavandamisel tuleb välja selgitada detailplaneeringu olemasolu. Detailplaneeringu olemasolul on projekteerimise aluseks kehtiv detailplaneering. Vajadusel võib detailplaneeringus sätestatut projekteerimistingimustega täpsustada. Kui detailplaneeringu koostamine pole nõutav, antakse ehitusõigus projekteerimistingimustega. Koos tellija lähteülesandega on projekteerimistingimused või detailplaneering arhitektile ja projekteerijale ehitusprojekti koostamise alus.

 

Projekteerimistingimuste menetlemise käigus otsustatakse keskkonnamõju hindamise vajalikkust ning juhul kui projekteerimistingimustega antav ehitusõigus võib puudutada laiemat huviliste ringi, antakse projekteerimistingimused avatud menetluse põhimõtetel. Projekteerimistingimused kehtivad üldjuhul 5 aastat.

 

Ehitusprojekti koostamine on vajalik ehitusseadustikus nimetatud juhtudel. Ehitusprojekt tuleb koostada asjakohases mahus ning esitada koos taotluse või teatisega ehitisregistrile. Suuremate ja olulisemate ehitiste püstitamiseks on vajalik taotleda ehitusluba, väiksemad ehitised ja vähem oluline ehitustegevus on teatisekohustuslik. Täpne loetelu loa- või teatisekohustuslikkuse ja ehitusprojekti nõutavuse kohta sisaldub ehitusseadustiku lisas 1

 

Ehitamise alustamisel tuleb ehitisregistrile esitada ehituse alustamise teatis. Pärast ehituse valmimist tuleb taotleda kasutusluba kui varasemalt on väljastatud ehitusluba või esitada kasutusteatis kui esitatud on ehitusteatis.

 

► EHITISREGISTER - ehitusvaldkonna taotlused ja teatised palume esitada ehitisregistrile. Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. Kui taotlust või teatist ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need vallavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

 

ÕIGUSAKTID

 

► Planeerimisseadus

► Ehitusseadustik

► Nõuded ehitusprojektile

► Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded

► Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 

► Ehitise tehniliste andmete arvestamise alused

 

Rapla valla ehitusmäärus


Rapla valla kaevetööde eeskirjad

Rapla valla teehoolde nõuded

Rapla valla teehoiukava 2017 – 2020

Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kulude hinnakiri

 

 

JUHENDID

 

 

Abimaterjal ehitusprojekti tuleohutusosa koostamiseks (Päästeamet, august 2015)

Kooskõlastamine Päästeametiga - juhendmaterjal

Kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga - juhendmaterjal

Juhendmaterjal ehitisregistri andmete esitamiseks

 

 

 

Koolitusmaterjalid

 

KOOLIMAJA KUTSUB LIIKUMA - näiteid liikumist toetavatest ruumilistest lahendustest

koostajad: Kadri Klementi, Karin Tõugu, Grete Arro, Merike Kull, Aave Hannus

väljaandja: Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumisharrastuse käitumuslik probleemlabor