Esindusmeeskonna toetus

29.06.17
Taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

Esindusvõistkonna toetus on kalendriaastal valla eelarvest määratud toetus Rapla valla esindusvõistkonnale. Esindusvõistkonna nimetab üheks kalendriaastaks käesolevas korras sätestatu alusel Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

Esindusvõistkonnaks nimetatava spordiklubi võistkond peab vastama järgmistele tingimustele:
1) spordiklubi tegeleb aktiivselt Rapla vallas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
2) spordiklubi on vastava spordialaliidu või - föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
3) spordiklubis on Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt taotluse vastavaks tunnistamise otsuse hetke seisuga käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav treener, kui vastava spordiala treenerile on Eestis ette nähtud treeneri kvalifikatsiooniga vastav tase;
4) spordiklubi juriidiline asukoht on Rapla vald;
5) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rapla valla eelarvest saadud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused;
6) spordiklubil puuduvad võlgnevused Rapla valla ees;
7) spordiklubi on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohased andmed;
8) spordiklubi suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.

Esindusvõistkonnaks nimetamise järgmiseks kalendriaastaks otsustab volikogu hiljemalt 1. detsembriks taotluse (vt allolev kord § 7) alusel.

Rapla valla eelarvest spordiorganisatsioonidele ja –ühendustele tegevustoetuse eraldamise kord