Eeskirjad ja korrad

7.11.17

NB! Siin lehel toodud eeskirjad ja korrad kehtivad ainult endise Rapla valla territooriumil!

Rapla valla üldised õigusaktid

Rapla valla põhimäärus

Rapla valla eelarvestrateegia 2013–2016

Rapla valla finantsjuhtimise kord

 

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord

 

Rapla valla eelarves mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

 

Rapla valla külavanema statuut

 

Rapla valla tunnustuse avaldamise kord

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Rapla valla avaliku korra eeskiri

 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

 

Rapla valla omandis olevate mitteeluruumide kasutusse andmise kord

 

Hangete korraldamine Rapla vallas

 

Rapla Vallavalitsuse ametnike ning töötajate värbamise ja valiku kord

Rapla Vallavalitsuse palgajuhend

Rapla Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad

Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord

Valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine

Rapla Vallavolikogu töökord

Rapla Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimeestele ning tasu kehtestaminevolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest

 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

 

Sotsiaal- ja tervishoiualased õigusaktid

Haridus- ja kultuurialased õigusaktid

Majandusalased õigusaktid

Keskkonnaalased õigusaktid