« Tagasi

Uute detailplaneeringute algatamine Rapla vallas

Rapla Vallavolikogu otsustas 28. aprilli istungil algatada detailplaneeringud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistul, Tallinna mnt 49 maaüksusel, Tuti külas Sõerumäe maaüksusel, Rapla linnas Nelgi ja Niidu maaüksustel ja Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel.

Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistul on detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse sätestamine Tallinna mnt 2 kinnistule, tänavate, liikluskorralduse, juurdepääsude, tehnovarustuse, heakorra ja haljastuse ning muude detailplaneeringu ülesannete lahendamine.

Rapla linnas Tallinna mnt 49 maaüksusel on detailplaneeringu eesmärgiks kahe uue kortermaja kavandamine Tallinna mnt 49 kinnistu jagamisel moodustatavatele kruntidele. Planeeringuga tehakse üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarbe muutmise ettepanek: praeguse pere- ja ridaelamumaa asemele nähakse ca poole planeeringuala ulatuses ette korterelamumaa. Võttes arvesse korterelamute domineerimist piirkonnas ei kujuta muudatusettepanek üldplaneeringu juhtotstarbe ulatuslikku muutmist ega too kaasa planeeringu kvalifitseerumist üldplaneeringut muutvaks. Kavandatav tegevus vastab üldjoontes piirkonnale üldplaneeringuga sätestatud kasutustingimustele ning Rapla linna arengupõhimõtetele. Detailplaneering on Rapla valla üldplaneeringu kohane.

Tuti küla Sõerumäe detailplaneeringuga luuakse tingimused Sõerumäe maaüksusele tehisveekogu ja puhkeala rajamiseks. Kavandatav tegevus vastab üldjoontes piirkonnale üldplaneeringuga sätestatud kasutustingimustele ning Rapla valla arengupõhimõtetele. Detailplaneering on Rapla valla üldplaneeringut muutev vooluveekogu ehituskeeluvööndi vähendamise osas ning maakasutuse sihtotstarbe osas, muus osas on detailplaneering valla üldplaneeringut järgiv.

Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine Rapla linna äärealal Niidu tn 1 ja Nelgi tn 2 maaüksustele üksikelamupiirkonna rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust – tiheasustusala arendamiseks on detailplaneering vajalik. Kavandatav tegevus vastab piirkonnale üldplaneeringuga sätestatud kasutustingimustele. Detailplaneering on Rapla valla üldplaneeringu kohane.

Uuskülas Hoolekandekeskuse detailplaneeringuga luuakse tingimused Uus-Kalmistu maaüksusele erihoolekandeasutuse rajamiseks. AS Hoolekandeteenused on varasemalt esitanud kaks taotlust erihoolekandeasutuse rajamiseks Põllu ja Piiri tänavale, millised asukohad pole saanud piirkonna elanike heakskiitu. Põllu tn 3 detailplaneering jäeti Rapla Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 7 algatamata. Piiri tn 3 detailplaneeringu algatamise taotlus võeti tagasi AS Hoolekandeteenused 10.04.2017 kirjaga nr 2017/ERF2-3/3739-1. 

Erihoolekandeasutuse rajamiseks on alternatiivseid asukohti otsitud pea aasta ning pidama on jäädud Uus-Kalmistu maaüksuse juurde, mis on valla üldplaneeringu kohaselt reserveeritud haljasala ja kalmistu laiendamise tarbeks. Maaüksus paikneb küll tiheasustusalal, kuid on elamutest piisavalt eraldatud, mis ei tohiks piirkonna inimeste vastuseisu põhjustada.