« Tagasi

KIK toetab Rapla Lasteaed Päkapikk hoone ümberehitamist energiatõhusamaks

Rapla Vallavalitsus esitas käesoleval aastal Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) taotluse „Rapla Lasteaed Päkapikk energiatõhususe parandamine", mida peale hindamist otsustati toetada taotletud summas 264 995 eurot. Toetusele lisandub vajalik omafinantseering Rapla valla eelarvest.

1984. a valminud Rapla linnas asuv lasteaiahoone on amortiseerunud ega ole energiatõhus, ülalpidamiskulud on suured, puuduvad ventilatsioon ja soojustus. Hoone projekteeritakse, soojustatakse, rajatakse ventilatsioon, paigaldatakse päikesepaneelid, uued aknad jms. Projekt aitab tagada teenuse head kvaliteeti, lastele ja personalile nõuetele vastava sisekliimaga ruumid ning vähendab negatiivseid mõjusid keskkonnale. Töödega on plaanis alustada käesoleval aastal ja lõpetada hiljemalt 2019. Antud meede ei toeta kõiki hoones vajalikke renoveerimisetöid, need on plaanis teostada hilisematel aastatel.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus valmistas koostöös Rahandusministeeriumiga ette meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord" avatud taotlusvooru. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem). Antud meetmega toetatakse rekonstrueerimistöid, mis vähendavad hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad energiasäästu ja taastuvenergia kasutuse edendamist. Toetust antakse hoonele, mida kasutatakse munitsipaallasteaiana. KIKile laekus tähtajaks 52 taotlust üle Eesti, neist jõudis positiivse rahastamisotsuseni 32, lisaks otsustati neli toetust lisatingimusega.

Hiljuti avati Alu alevikus täielikult renoveeritud energiasäästlik hariduskeskuse hoone, kus asuvad Alu Lasteaed-Algkool ning Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu. Hoone ümberehitamine toimus Eesti-Šveitsi koostööprogrammist taotletud toetusest ja Rapla valla eelarvest. Lisaks on käesoleval aastal valla eelarve abil lõpusirgele jõudmas Rapla Lasteaed Kelluke renoveerimine.