« Tagasi

Rapla Vallavolikogu 29. juuni istung

Rapla Vallavolikogu 29. juuni istungil:

Alar Mutli luges ette Rapla Vallakodanike Liidu nimel esitatud umbusaldusavalduse
revisjonikomisjoni liikme Harri Õunapuu vastu. Umbusaldusavaldus võetakse tagasi kui H.
Õunapuu lahkub enne järgmist korralist volikogu istungit vabatahtlikult komisjoni liikme kohalt.
Avaldus on allkirjastatud 13 volikogu liikme poolt.

•  Otsustati võtta vastu ja suunata avalikustamisele Uuskülas Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Koostatud detailplaneering on õigusaktidega üldjoones kooskõlas. Planeeringulahenduse koostamise käigus on ilmnenud, et arendaja kavandatud rahastuse maht ei võimalda saavutada detailplaneeringu lähteseisukohtades seatud taset, vaid tuleb teha järgmisi täiendavaid mööndusi üldplaneeringuga sätestatu osas:
1) parkimiskohtade hulk (planeeringuga nähakse ette 1,5 ... 2 kohta korterile; üldplaneeringuga sätestatud hulk korteri kohta on 2);
2) üksikelamu parkimiskohtade hulk (planeeringuga ettenähtav - 2 kohta; üldplaneeringuga sätestatud hulk eramu kohta – 3);
3) avaliku ruumi osakaal (planeeringuga on ette nähtud 5%; üldplaneeringu järgi peab avalik ruum moodustama reeglina vähemalt 20% planeeritavast alast);
4) korterelamu koormusindeks (planeeringuga kavandatav koormusindeks (vähim lubatud krundi pind korteri kohta) jääb vahemikku 98...137; üldplaneeringuga sätestatud vähim lubatud väärtus on 150).
Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Avalik väljapanek korraldatakse 19. juulist 2017 kuni 18. augustini 2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees.

• Otsustati võõrandada avaliku suulise kordusenampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Kodila külas  Kooli tn 3 asuv kinnistu nr 3421137 alghinnaga 22 000 eurot. Tegemist on endise lasteaia hoonega.

• Otsustati anda vallavalitsusele luba Kodila külas  Kooli tn 3 asuva kinnistu võõrandamisega seonduvate toimingute (sh võõrandatava objekti alghinna määramine, võõrandamise viisi, muude müügilepingu tingimuste määramine, notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine) läbiviimiseks. Tegemist on endise lasteaia hoonega.

• Otsustati võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Rapla linnas Viljandi mnt 92a asuv kinnistu nr 1181337 alghinnaga 25 000 eurot. Tegemist on endise puidutöökojaga, mis ei ole kasutuses.  Hoone ees asub kunagise täispuhutava kaarhalli vundament ja betoonist alus.

• Rapla valla arengukava 2013 – 2025 muudatused läbisid I lugemine (sh eelarvestrateegia). Parandusettepanekute tähtaeg on 3. augustil.

• Otsustati lükata tagasi otsuse eelnõu eraldamaks valla 2018. a eelarves Rapla Kultuurikeskuse renoveerimise hanke korraldamiseks kaks miljonit eurot. 

• Anti vallavalitsusele nõusolek hankelepingute sõlmimiseks:
1. riigihanke nr 184651 "Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Projekteerimis-ehitustööd" eduka pakkumuse esitanud ettevõtjaga summas 1 497 888,56 eurot.
2. riigihanke nr 184961 "Rapla lasteaed Kelluke ümberehitus" raames lisalepingu sõlmimiseks summas 16 282,50 eurot.

3. riigihanke "Väljataguse tänava remonditööd" hanke eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks Rapla valla teehoiukavas fikseeritud mahus (271 000 eurot).
Vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud pakkumused ületavad valla 2017. a eelarves hanke raames tehtavate tööde eest planeeritud vahendeid. Et vallavalitsus saaks eduka pakkumuse esitajaga hankelepingu sõlmida edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud hinnaga, on vajalik volikogu nõusolek.

• Otsustati täiendada "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda".

• Kehtestati Alu kooli põhimäärus. Alu Lasteaiast-Algkoolist saab seoses Kodila Põhikooli ümberkorraldamisest tuleneva Kodila lasteaiarühma liitmisega Alu Kool.

• Otsustati pikendada Assertum Audit OÜga lepingut 2017. a majandusaasta auditeerimiseks. Järgmiseks perioodiks kuulutatakse välja uus hange audiitori leidmiseks.

• Otsustati nimetada Rapla linn korvpallipealinnaks.

• Kuulati ära vallavanema ja volikogu esimehe vastused Rapla Vallakodanike Liidu arupärimisele seoses hangete korraldamisega.

• Tutvuti 23. juulil allkirjastatava Rapla valla ja EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse vahelise koostöökokkuleppega.