« Tagasi

2. jaanuari vallavalitsuse istungil

Anti ehitusluba Tamsi külas Hindreku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Määrati Juuru alevikus asuva Lati katastriüksuse jagamisel moodustuvatele katastriüksustele koha-aadressideks Lati ja Läti ning sihtotstarbeks elamumaa.

Määrati Vahastu külas asuva Ibaru katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressideks Ibaru ja Ibarumetsa ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti "Ülejõe talu heitvee projekt" aruanne ning anti nõusolek 10 % toetusesumma välja maksmiseks.

Vabastati korraldatud jäätmeveost isikud, kes ei ela ega kasuta oma kinnistut aastaringselt.

Määrati sotsiaalvaldkonna 2018. a I vooru projektitoetusteks MTÜ Raplamaa Vaimupuudega

Inimeste Tugiühingule 480 eurot, millest 360 eurot tantsuõppe töötoa läbiviimiseks ning 120 eurot puutöötoa läbiviimiseks.

Määrati puudega isikule hooldaja.

Määrati üksi elavale vanaduspensionärile koduteenus alates 02.01.2018.

Kinnitati Rapla valla koolieelsete lasteasutuste 2018. a kollektiivpuhkuste graafik.

Kinnitati lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral alates 1. jaanuarist 2018. a 978 eurot kuus.

Menetleti hariduskomisjonile ja volikogule esitatavaid eelnõusid pädevuse delegeerimise ning õigusaktide kehtetuks tunnistamise kohta.

Otsustati osaleda teistes KOVides õppivate laste ja õpilaste tegevuskuludes.

Moodustati Rapla Vallavalitsuse arendusnõuniku ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon.

Määrati Rapla valla esindajad ROLi komisjonidesse:
1) Kodukaunistamise konkursi "Eesti kaunis kodu" maakondlik komisjon – Cerly Marko Järvela
2) Laulu- ja tantsupeo maakondlik komisjon – Rita Triinu Peussa
3) Tervisenõukogu – abivallavanem (koht täitmata)
4) Turvalisuse nõukogu – Piret Minn
5) Liikluskomisjon – Margus Koll