Geoloogilised uuringud

8.04.17

Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362,
aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10916) geoloogilise
uuringu loa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.01.2017
nr 12-2/17/474 all).
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Seli külas eraomanduses
olevatel katastriüksustel Künka (katastritunnus 66903:002:0902) ja Kasevälja
(katastritunnus 66903:002:0902). Uuringuruumi nimetus on Künka II uuringuruum. Taotletava
uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Künka kruusamaardlaga (registrikaardi nr 0874)
ning kehtiva Künka kruusakarjääri (loa nr Rapm-071) mäeeraldise ja selle teenindusmaaga.
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,33 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga,
mille käigus plaanitakse rajada 0 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on
kuni 8 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus ja ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on
2 aastat. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.
Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõuseaduses
sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.
Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa
taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
(www.ametlikudteadaanded.ee).
Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud loa taotlejale
tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala
jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa
taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid

 

Reinu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362,
aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10916) geoloogilise
uuringu loa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.01.2017
nr 12-2/17/474 all).
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Seli külas eraomanduses
olevatel katastriüksustel Künka (katastritunnus 66903:002:0902) ja Kasevälja
(katastritunnus 66903:002:0902). Uuringuruumi nimetus on Künka II uuringuruum. Taotletava
uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Künka kruusamaardlaga (registrikaardi nr 0874)
ning kehtiva Künka kruusakarjääri (loa nr Rapm-071) mäeeraldise ja selle teenindusmaaga.
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,33 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga,
mille käigus plaanitakse rajada 0 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on
kuni 8 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus ja ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on
2 aastat. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.
Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõuseaduses
sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.
Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa
taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
(www.ametlikudteadaanded.ee).
Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud loa taotlejale
tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala
jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa
taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.