Hajaasustuse programm

22.06.17

Hajaasustuse programmi 2017 taotlusvoor

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Juuru, Rapla, Märjamaa, Käru, Kehtna, Kohila, Kaiu, Raikküla ja Vigala vallas.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest.Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Programmdokument 2017

Taotlusvorm

Projekti eelarve vorm

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuse kirjeldus

 

 

Rohkem infot EAS-i kodulehel

Rapla valla konkursikomisjon

Hajaasustuse programmi rahajaotus kohalike omavalitsuste lõikes 2017. aastal

Hajaasustuse programmi kontaktisik Rapla vallas on Donald Lunev, tel 489 0540, e-post: donald.lunev@rapla.ee.

Taotlused, mida on otsustatud rahastada 28.10.2013
Taotlused, mida on otsustatud rahastada 01.09.2014 
Taotlused, mida on otsustatud rahastada 03.09.2015
Taotlused, mida on otsustatud rahastada 11.08.2016