Jäätmeluba

10.02.16

 

Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmeluba vaja:

  • jäätmete kõrvaldamiseks
  • jäätmete taaskasutamiseks
  • ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks (välja arvatud isiku enda tegevuse tulemusena tekkinud jäätmete kogumiseks ja veoks)
  • jäätmete tekitamiseks (jäätmeseaduse §-s 75 sätestatud juhtudel)
  • metallijäätmete kogumiseks või veoks
  • olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena jne

Jäätmeloa taotlemine:

  1. Jäätmeloa taotlus esitatakse loa andjale  (Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Jäätmeloa taotluse koopia esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Jäätmeluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmekäitluskoha ja jäätmeluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta. Jäätmeloa taotlemisel ohtlike jäätmete käitlemiseks teenustööna peab taotlejal olema ohtlike jäätmete käitluslitsents.
  4. Jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks või olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevuses tuleb taotleda iga maakonna kohta, kus taotleja kavandab tegutsemist.

Jäätmeluba antakse kuni viieks aastaks. Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaameti aadressilt: https://eteenus.keskkonnaamet.ee (Avalik Info)

TAOTLUSED

Ohtlike jäätmete litsentsi taotlemine Rauaspets OÜ 8.02.1016

Ohtlike ja tavajäätmete veoks Rapla maakonnas, EcoPro AS 2014