Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2017 – 2022 eelnõu avalik väljapanek

26.07.17

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 ja § 42 on koostatud Juuru, Kohila ja Rapla valla ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2022. Ühine jäätmekava on Juuru, Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument.

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 9. augustist kuni 23. augustini 2017. Asjast huvitatud isikutel on kuni 23. augustini 2017 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele  aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@harjukeskus.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 24. augustil 2017 kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses, Viljandi mnt 17, Rapla 79511. 

Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
Juuru Vallavalitsus: Veski 1 Juuru alevik, 79401 Rapla maakond, e-kiri: juuru@juuru.ee; koduleht www.juuru.ee
Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee; koduleht: kohila.kovtp.ee
Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee


EELNÕU: Juuru, Kohila ning Rapla valla  jäätmekava

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Jäätmete sorteerimine

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus võtab Mäepere jäätmejaamas alates 01.08.2016.a.-31.07.2021.a. Rapla valla elanikelt tasuta vastu mööblit e. suurjäätmeid.

Mööbli äraandmisest  tuleb eelnevalt teavitada operaatorit. Mööbel tuleb jäätmejaamas tooja poolt käsitsi laadida selleks ettenähtud multilift konteinerisse.

-----------

Teave avalike konteinerite asukohtadest taaskasutatavate jäätmete kogumiseks Rapla vallas on vedajate kodulehel:

ETO konteinerid

TVO OÜ konteinerid

Pakendiringluse konteinerid

Terved riided jms - viia riidekonteinerisse.

Tagatisrahaga pakend - viia raha eest taara vastuvõtu punkti.

Muu pakend – viia tasuta pakendijäätmete konteinerisse või jäätmejaama. Pakendite konteineril jälgida vedaja juhiseid, mida on lubatud konteinerisse panna*.

Pakkepaberi- ja papijäätmed – viia tasuta avalikku paberi- ja papi jäätmete konteinerisse või jäätmejaama.

Vanapaber-viia oma maja juurde tellitud vanapaberi konteinerisse. Vähem kui 8 korteriga majade elanikud saavad viia avalikku paberi- ja papijäätmete konteinerisse, millel on silt Väätsa. Pakendiringluse konteinerisse vanapaberit ei tohi panna.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed- komposteerida kinnises kompostris või viia enda maja juurde tellitud biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse.

Aia- ja haljastusjäätmed ehk pargijäätmed – viia ise jäätmejaama.

Ohtlikud jäätmed (patareid, akud, vanad värvid jne) – viia jäätmejaama.

Kasutatud patareisid on kohustatud tasuta vastu võtma ka kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte. Vastav teave peab olema müügikohas nähtaval kohal.

Vanad ravimid – viia tasuta tagasi apteeki või jäätmejaama.

Kasutatud kodutehnika ehk olmeeletroonikajäätmed – viia tasuta jäätmejaama.

Klaasijäätmed – viia jäätmejaama.

Ehitusjäätmed – viia jäätmejaama.

Vanad rehvid – viia jäätmejaama.

Suurjäätmed - viia jäätmejaama.

Puidujäätmed – viia tasuta jäätmejaama, töötlemata (immutamata, värvimata jne) puhast puitu võib põletada ka kodus ahjus.

Jäätmete põletamine on keelatud nii lõkkes kui ka koduses ahjus (v.a puhas puidujääde ning vanapaber)!

*Sorteerimisjuhendid:

TVO OÜ: http://www.tvo.ee/sites/default/files/TVO_sorteerimisjuhend%2B3mm_bleed.pdf

ETO: kollane konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinisekollase-konteineri-teenus/

sinine konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinise-konteineri-teenus/

Pakendiringlus: http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=4

 

Koostas: Heli Oksvort