Kultuuritegevuse toetused

Rapla valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks antavad toetused
 
  • Tegevustoetus;
  • Projektipõhine toetus.

Tegevustoetus on toetus, mida antakse avalikes huvides vähemalt ühe aasta tegutsenud mittetulundusühingule põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
 
Projektipõhine toetus on ühekordse ettevõtmise toetamiseks eraldatav toetus.
  • Projektipõhiste toetuste määramisel arvestatakse projekti seotust traditsioonidega ja jätkusuutlikust, suunatust erinevatele elanikerühmadele, uudsust ja võimalust projekti läbiviimisega tõsta Rapla valla mainet.
  • Projekt, mis on kahe aasta jooksul ennast õigustanud, väärtustatakse kui püsitraditsioon ja planeeritakse vallavalitsuse poolt eelarvesse koostöös projekti teostajatega.
  • Rapla valla eelarvesse luuakse valdkondlikud fondid. Fondide vahendid jaotatakse tegevustoetuseks, projektipõhiseks toetuseks ja reserviks (vähemalt 5 %).
  • Toetuste eraldamise kriteeriumid töötab valdkonniti välja ja kinnitab vallavalitsus.
 
Rapla Vallavalitsuse juurde on valla eelarves mittetulunduslikuks kultuuritegevuseks planeeritud toetuste määramiseks moodustatud kultuurinõukogu:

Age Rebel
Rita Kikajon
Armar Paidla
Anne Paluoja
Maris Ruberg
Kalle Kõiv
Ülle Laasner
Geio Rüütalu
Karl Tamme