PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee.

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Nurga detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 31.05.2007 otsusega nr 45. Planeeringuga nähti ette üksikelamurajooni moodustamine koos vajalike tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega. Detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamise tingib asjaolu, et vahepealsete aastate jooksul muutunud seaduste tõttu on detailplaneeringu sätestatud sõnastuses elluviimine võimatu.   Nurga detailplaneeringu kohaselt paikneb juurdepääsutee säilitatava metsamaa alal, kusjuures planeeringus...

Nurga detailplaneeringuala krundijaotuse täpsustamine

Nurga detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 31.05.2007 otsusega nr 45. Planeeringuga nähti ette üksikelamurajooni moodustamine koos vajalike tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega....

Sulupere külas asuval Käbi tee 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0170) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestamistingimusi ning kavandatavate ehitiste arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Detailplaneeringu kohaselt on elamu põhimahu katusekaldeks sätestatud 45 ja väiksematel osadel 25 kraadi, abihoonetel nii 45 kui 25 kraadi. Arvestades asjaolu, et planeeringuala...

Käbi tee 2, Sulupere

Sulupere külas asuval Käbi tee 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:003:0170) kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering....