Projektipõhine toetus

8.11.17

 

NB! Siin lehel toodud eeskirjad ja korrad kehtivad ainult endise Rapla valla territooriumil!

Projektipõhise toetuse taotlemine, taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine

Projektipõhise toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus neljal taotlusvoorul:
15. märts, 15. juuni, 15. september, 15. detsember.

Projektipõhise toetuse taotluse laekumisel kontrollib valdkonna juht kümne tööpäeva jooksul tähtajaks esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kolm tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

Valdkonna nõukogu vaatab taotlused läbi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimuste kohta.

Vallavalitsus otsustab toetuse määramise pärast valdkonna nõukogu ettepaneku laekumist.

Toetuse määramise kriteeriumid

Taotlus projektide toetuseks

Toetuse aruanne. 
Auande palume esitada kuni 1 kuu peale projekti lõppu.