Puudega lapse vanemale

8.03.16

Riigi rahastatav lapsehoiuteenus

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või SHS § 252 lg 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
1) lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega;
3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

2016. aastal on riigi rahastatava lapsehoiuteenuse piirmäär raske või sügava puudega lapse kohta 402 eurot kalendriaastas.

Lapsevanem  võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäevane teenus võib sobida vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks. Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab mõned nädalad aega. 

Lapse seaduslik esindaja esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega (lapse isikut tõendava dokumendi koopia; lapse rehabilitatsiooniplaani koopia, arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta) Rapla vallavalitsusele. Seejärel sõlmitakse lapse seadusliku esindaja, vallavalitsuse ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping.

Kui vallal jääb raske ja sügava puudega laste raha kasutamata,  võib ülejääki kasutada raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras ( invatransporditeenus, erinevad teraapiad, nõustamine, isikliku abistaja ja tugiisiku teenus, isikliku abivahendi soetamine) . Ülejääki ei saa kasutada toetuste maksmiseks, huvitegevuse ega laagrite eest tasumiseks, hariduskuludeks, raviteenusteks.

Puudega lapse hooldaja toetus

Puudega lapse vanemale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, makstakse hooldajatoetust 50 eurot kuus. Lisaks makstakse vanema eest sotsiaalmaksu, mis tagab haigekassa kindlustuse. Täpsemalt vt Vallavolikogu määrus 27.03.2014 nr 6 „Puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord".

Invatranspordi teenus

Sügava ja raske liikumis-, nägemis-  ja vaimupuudega lastel on võimalik kasutada invatransporditeenust. Teenust osutab Rapla Hooldekeskuse invabuss ( aja kokkuleppimiseks helistada hooldekeskuse hooldusjuhile 53411705) . Tasuta saadava teenuse maht on 480 km aasta kohta. Täpsemalt vt Vallavolikogu määrus 23. november 2006 nr 33 „Invatransporditeenuse osutamise kord puuetega inimestele Rapla vallas".

Parkimiskaart

Sotsiaalministri määrusega 23.12 2010 nr 90 on kehtestatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused. Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaarti piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja.

Parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.

Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.

Parkimiskaardi väljaandmise aluseks puudega lapsele on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Puudega laste tugiteenused

Lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuse sihtgrupp on raske ja sügava puudega lapsed. Teenuste eesmärgiks on vähendada vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos lapsehoiu- või tugiisikuteenusega.

Rapla maakonna ja Rapla valla teenuseosutajana tegutseb OÜ Ridiradiralla (Janne Liidik, 5904 7872).

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikule koordinaatorile (Marilin Lindre, 6408102; 53269845; Marilin.Lindre@sotsiaalkindlustusamet.ee; töökoha aadress Endla 8, Tallinn 15092) digiallkirjastatult või paberkandjal, avalduse saab esitada ka Ridiradiralla OÜ-le või Rapla Vallavalitsusele, kes need ametile edastavad. Avalduse blanketid on kättesaadaval SIIN (vajuta aktiivsele tekstiosale).

Teenusele suunamise otsust ei tehta pikemalt kui käesoleva kalendriaasta lõpuni, kuna igale lapsele on eraldatud teenuse kasutamise aastane maht. Kui lapsevanem soovib teenuse jätkumist 2017. aastal, tuleb uus avaldus esitada detsembris 2016, et teenuse kasutamisel ei tekiks pausi.

Isiklikud abivahendid ja nende saamise korraldus
Kui arsti poolt väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanis on toodud välja abivahendi(te) vajadus, on nende saamiseks vajalik isikliku abivahendi kaart.

 

Alates 01.01.2016 tuleb taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks esitada Sotsiaalkindlustusametile. Taotluse võib esitada digiallkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal posti teel, samuti esitada ükskõik millisesse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Puuetega laste ja vanemate ühendused

 • MTÜ Rapla Autismiühing                            telefon 55662220
 • Põhja-Eesti Autismi Liit                               www.autism.ee
 • Vaimupuudega Laste Vanemate Ühing         www.paikene.ee
 • Eesti Laste Südameliit                                www.syda.ee
 • Eesti Lihasehaigete Selts                            www.els.ee
 • Liikumispuuetega Laste Tugiühing                www.samm.ee
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit              www.elil.ee
 • Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing            lastediabeet.ee
 • Eesti Allergialiit                                            www.allergialiit.ee
 • Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit           www.vähilapsed.ee
 • Eesti Nägemispuudega Laste Vanemate Liit   www.enlvl.ee
 • Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit    www.eklvl.ee