Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekt

21.05.14
 
 
21. juunil 2010 rahuldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Rapla Varahalduse projekti "Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekt" Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist summas ligikaudu 1,1 miljonit eurot. Rapla valla omaosalus projektis on veidi üle 410 00 euro.
 
Projekti raames rajatakse Rapla linnas Tallinna maantee ja Tammemäe piirkonna vahelisel alal 3635 m isevoolset kanalisatsioonitorustiku ja 165 m survekanalisatsioonitorustiku ning rekonstrueeritakse 870 m isevoolset kanalisatsioonitorustiku ja 1470 m survekanalisatsioonitorustiku ning rekonstrueeritakse 3,4 km joogiveetorustikke. Lisaks ehitatakse üks uus reoveepumpla ja rekonstrueeritakse üks vana reoveepumpla. Projekti tulemusena viiakse olemasolev ühisveevarustus ja kanalisatsiooniteenus vastavusse kehtivate nõuetega, vähendatakse piirkonna veekadu torustikes ja lisavee kogust ühiskanalisatsioonis. Ehitustööd antud piirkonnas algavad juunikuu lõpus, kuid täpsematest liikluspiirangutest saab lugeda juunikuu Rapla Teatajast.
 
14. aprillil 2011 allkirjastasid Rapla Varahaldus, kes on Rapla Vallavalitsuse all-asutus ja projekteerimis- ja ehitustöid tegev konsortsium AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus lepingu "Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimine ja ehitustööd". Lepingu allkirjastasid Rapla Varahalduse juhataja kohusetäitja Haimar Soosalu ja AS Merko Infra juhatuse liige Arno Elias.
 
Projekti ehitustööde lõpptähtaeg on 9. jaanuar 2012.
 
20. aprilli 2011 allkirjastati leping Rapla Varahalduse ja AS Infragate Eesti vahel. AS Infragate Eesti osutab Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekti FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenust. Lepingu allkirjastasid Rapla Varahalduse juhataja kohusetäitja Haimar Soosalu ja AS Infragate Eesti juhatuse liige Tõnis Tamm.
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) loodi 1993. aastal, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. ÜF toetab suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte. Keskkonnasektoris on peamine osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamisele.
 

 

Toimetaja: ANNELI PÄRNA