Riiklikus ehitisregistris puuduvad andmed kinnistutel asuvate ehitiste kohta

10.06.15

 

Tähelepanuks ehitiste omanikele

Ehitusseaduse §2 alusel on ehitis aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks. Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone (näiteks elektriliin, kaev, varjualune, vee- ja kanalisatsioonitorustik, plats, bassein, tiik, mänguväljak  jms).

Ehitusseaduse §-st 60 tuleneb, et kohalikul omavalitsusel on mitmeid kohustusi ehitusjärelvalve toimingute teostamisel, sealhulgas esitada andmeid riiklikule ehitisregistrile, kontrollida ehitus- ja kasutuslubade olemasolu ning nendele kantud andmete vastavust tegelikkusele.

Hooneregistri tegevuse lõpetamisel 31.12.2003 asutati Vabariigi Valitsuse poolt riiklik ehitisregister, mille põhiülesandeks on arvestuse pidamine ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle.   Andmeid kasutavad notarid, kohtud, politsei, äriühingud, kohalik omavalitsus. Ehitisregistris registreerimata ehitisele ei ole võimalik väljastada ehitusluba ehitise laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, tehnosüsteemide muutmiseks, lammutamiseks ega kasutusluba.

Ehitisregistris puuduvad andmed paljude Rapla vallas asuvate kinnistute olemasolevate ehitiste kohta. Ehitisregistri andmeid on võimalik vaadata aadressil www.ehr.ee.

Lähtuvalt eelnevast juhib Rapla vallavalitsus ehitiste omanike tähelepanu vajadusele registreerida olemasolevad ehitised riiklikus ehitisregistris.

Ehitiste registreerimiseks ehitisregistris esitada omanikul Rapla vallavalitsusele „Ehitise teatis", iga ehitise kohta „Ehitise olulised tehnilised andmed" või „Rajatise osa olulised tehnilised andmed", ehitise ehitus- või mõõdistusprojekt või inventariseerimisjoonised, ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid (kinke-, ostu- või müügileping, pärimisõiguse tunnistus, ehitus- või kasutusluba jms).

Blanketid „Ehitise teatis", „Ehitise olulised tehnilised andmed" ja „Rajatise osa olulised tehnilised andmed" esitada aadressilwww.ehr.ee või Rapla vallavalitsuse ehitusosakonda Viljandi mnt 17, Rapla. Ehitiste registreerimine ehitisregistris on tasuta.

 

 

 

RIIKLIKUS EHITISREGISTRIS PUUDUVAD ANDMED RAPLA VALLA KINNISTUTEL ASUVATE EHITISTE KOHTA
(08.09.2014 seisuga):

Mõisaaseme küla

 1. Jaani-Mardi I – kõrvalhoone

Mällu küla

 1. Soosauna – puuduvad kõik hooned

Nõmme küla

 1. Loigu – puuduvad kõik hooned
 2. Kadaka – puuduvad kõik hooned

Röa küla

 1. Rea – registris kaks elamut, puudub abihoone
 2. Sillaotsa – puuduvad kõik hooned
 3. Soonepere – puuduvad kõik hooned
 4. Soone – puuduvad kõik hooned
 5. Aru – registris laut ja küün mida enam pole
 6. Taru – puuduvad kõik hooned
 7. Tammenurga – puuduvad kõik hooned
 8. Väljapere – puuduvad hooned

Seli-Nurme küla

 1. Paemuru – puuduvad kõik hooned

Seli küla

 1. Arpo – puuduvad kõik hooned
 2. Kasevälja – puuduvad kõik hooned

Ridaküla küla

 1. Väljaotsa – puuduvad kõik hooned
 2. Loigu – puuduvad kõik hooned
 3. Kruusi – puuduvad kõik hooned
 4. Aida – puuduvad kõik hooned

Raka küla

 1. Vanaõue-Tõnise – puuduvad kõik hooned
 2. Vana-Hindreku Uuetoa maja – puuduvad kõik hooned
 3. Parima – puuduvad kõik hooned

07.11.2014 seisuga:

RAPLA LINNA HOONED (vajutage aktiivsele tekstiosale).