Tegevustoetus

Tegevustoetuse taotleja esitab vallavalitsusele taotluse järgmise aasta kohta jooksva aasta 01. oktoobriks.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) juhendajate ja õpilaste nimekiri (nimi, sünniaeg, elukoht);
2) huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
3) korraldavate ürituste loetelu.

Tegevustoetuse taotluse laekumisel kontrollib valdkonna juht kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

Valdkonna nõukogu vaatab taotlused läbi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, suuruse ja saamise tingimuste kohta.

Vallavalitsus otsustab toetuse määramise hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

Pärast toetuse määramist sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga lepingu. Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse korraldusest toetuse määramiseks. 

Kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumid (§ 3-7)

Kultuuriharrastuse toetuse taotlus. Taotus saata E-postile: rapla@rapla.ee.