Tugiisikuteenuse projekt

Rapla vald teostab Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" rahastatud projekti „Tugiisikuteenuse rakendamine Rapla vallas".

Projekti üldeesmärgiks on jõustada ja nõustada peresid ning isikuid läbi tugiisikuteenuse ja tagada tööealiste isikute sisenemine tööturule ning seal püsimine.

Üldeesmärgi täitmiseks püstitati alaeesmärgid:

1) abistada projektis osalejaid igapäevaelu probleemidega toimetulekul, vähendades tööle asumist takistavaid tegureid;

2) motiveerida tööotsinguid (õppimist), ära näidates tööeluga seotud võimalusi (nt tööotsinguportaalide kasutamine, koolitused, jm);

3) osutada tuge sõltuvusprobleemidega võitlemisel;

4) töötada välja tugiisikuteenuse praktilised tegevusjuhendid ja juhendmaterjal tugiisikutele (madala toimetulekuvõimega peredele ja üksikemale, kinnipidamiskohast vabanenule Rapla vallas);

5) rakendada suuremas mahus tugiisikuteenus.

Projekt on väldanud pool aastat ja juulis tegime esimese vahekokkuvõtte.

Käesolevaks ajaks on projektiga haaratud 23 pikka aega tööga hõivamata isikut. Erilise tähelepanu all on toimetulekutoetust saavad üksi lapsi kasvatavad vanemad ja kinnipidamiskohast vabanenud.

Projekti tööle rakendatud 3 tugiisikut annavad endast parima, et püstitatud eesmärgid ühiselt täita. Iga tugiisik tegeleb vastavalt koostatud juhtumiplaanile, kuni on saavutatud soovitud muutus ja see ka kinnistatud. Ühel tugiisikul on korraga käsil vähemalt  5 juhtumit. Tugiisiku rakendusaeg iga juhtumi korral on kuni 1 aasta. Tööturule sisenenud osaleja asemele saab võtta uue abivajaja. Projektis olemise aeg sõltub isiku individuaalsetest oskustest, talle koostatud tegevusplaanist ja võimekusest seda täita.

Kolm projektis osalejat on juba leidnud sobiva töö, läbinud katseaja ja soovinud projektis osalemise lõpetada.

Tugiisikutel toimuvad korralised töökoosolekud koos Rapla valla sotsiaaltöötajatega vähemalt kord kuus. Kokku on seni toimunud 9 koosolekut.

Loodame, et projektis läbiviidavad tegevused aitavad tööealistel inimestel siseneda tööturule ja seal  sobiva töö leida.

Projektijuht, sotsiaalnõunik
Inna Tamm
05.07.2013

Tugiisikuteenuse projekti 2013 a kokkuvõte

Tugiisikuteenuse projekti 2015 a kokkuvõte