Rapla valla Üldplaneering

 

Rapla valla üldplaneering on kehtestatud 1. märtsil 2011 aastal ja hõlmab kogu Rapla valla territooriumit. 

Üldplaneering kui valla strateegiline dokument koostatakse eeskätt avalikust huvist lähtuvalt. Dokument koostati Rapla Vallavalitsuse poolt koostöös kohalike elanike, maaomanike, vallavolikogu liikmete ja komisjonidega, erinevate ametkondade ja spetsialistidega. 
 
Üldplaneeringu eesmärgiks on määratleda valla ruumilise arengu suunad ja põhimõtted ning maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringuga luuakse eeldused olemasolevate loodus- ja kultuuriväärtuste säilimiseks ning elu- ja ettevõtluskeskkonna tasakaalustatud arenguks. Asustuse säästliku arengu tagamiseks määratletakse detailplaneerimise kohustusega alad ja juhud, s.h. tiheasustusalad ja kompaktse hoonestusega alad. Üldplaneeringuga täpsustatakse Rapla maakonnaplaneeringus määratud rohelist võrgustikku ja väärtuslikke maastikke.
 
Üldplaneeringuga reserveeritakse vallas paiknevatele maadele uus maakasutuslik juhtotstarve, mis tähendab, et praegu olemasolevat katastriüksuse sihtotstarvet ei muudeta automaatselt üldplaneeringu kehtestamisel, vaid olemasolev katastriüksuse sihtotstarve säilib nii kaua, kuni vastavatel maa-aladel soovitakse alustada arendamistegevust. Eeldatavalt käib arendustegevus kooskõlas üldplaneeringus kavandatule.
 
 
 
Üldplaneeringu kaardid:
 
 
 
Seletuskirja mõistmist abistavad joonised:
 
Rapla valla munitsipaliseeritavad maad (tabel joonistele 12 ja 13)
 
Seletuskirja täiendav lisainformatsioon:
 
 
 
• Üldplaneeringu lähteandmete kogumine ja analüüs
 
 
• Tugiplaanid (lähteandmete kaardid)