10.04.18

 * * * * * * * * * 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

Raikküla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja kohusetäitja (1,0)

tähtajalise ametikoha täitmiseks kuni 31.12.2018.

Alates 01.01.2019 võimalus jätkata tööd noorsootöötaja ametikohal.

 

Ametikoha üldeesmärk:

noortekeskuse juhtimine ja noortetubade töös osalemine ja töö korraldamine.

 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

•          kesk-eri või keskharidus

•          noorsootöö valdkonna kogemus/ hea tundmine

•          teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;

•          eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;

•          arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);

•          õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus

•          vastutustunne, korrektsus ja täpsus

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus
  • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

 

Ametikoha töötasu 800 eurot bruto.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Dokumendid palume esitada 10. aprilliks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee,

Lisainformatsioon kultuurinõunikult: Rita Triinu Peussa tel: 516 9448

* * * * * * * * * *

Alu Kool võtab seoses vabaneva töökohaga alates 1.augustist 2018.a tööle
majandusjuhataja 1,0 ametikohaga
Kasuks tulevad toitlustamisalased teadmised ja oskused.

Vajalik arvuti kasutamise oskus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Info: kool@alulakool.edu.ee
55694827

* * * * * * * * * *

Rapla Ühisgümnaasium võtab tööle konkursi korras
õppealajuhataja (1,0 ametikohta).

Nõudmised kandidaadile
• vastab haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 2 sätestatud õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele;
• omab juhtimisalast kogemust ja on valmis meeskonnatööks;
• on täpne, aus ja kohusetundlik;
• orienteerub seadusandluses, omab ülevaadet koolis vajalikust dokumentatsioonist ja on võimeline juhtima õppekava arendamist;
• on avatud uuele õpikäsitusele;
• oskab seada eesmärke oma töös ja on valmis iseseisvalt vastu võtma otsuseid.
Pakume
• sõbralikku kollektiivi;
• arenemisvõimalusi ja eneseteostust;
• huvitavaid kogemusi muutuva kooli käivitamisel;
• konkurentsivõimelist töötasu.

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja motiveeritud avaldus hiljemalt 20. aprilliks 2018 aadressil ryg@ryg.edu.ee. Tööleasumine esimesel võimalusel.
Kontaktisik direktor Tõnis Blank  direktor@ryg.edu.ee tel 4898880 mob 5061322

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hankespetsialisti (1,0) ametikoha täitmiseks
 
Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla riigihangete läbiviimine, hangete korraldamist reguleerivate töökordade ja protseduuride välja töötamine, töötajate hankealane nõustamine ja juhendamine, hangete planeerimine ja ettevalmistamine, hankedokumentide koostamine, hindamiskriteeriumite välja töötamine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine, hangete üle arvestuse pidamine, vastava aruandluse koostamine ja selle põhjal järgnevate tegevuste planeerimine, vajaliku teabe vahetamine.
 
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus;
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• teadmised ja kogemused hangete korraldamisel;
• kogemus projektide juhtimisel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
 
Kasuks tuleb läbitud riigihangete koolitus.
 
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesearengu võimalusi
• töökat ja sõbralikku kollektiivi
• kokkuleppel kaugtöö võimalust
• töötasu 1200 eurot kuus (bruto)
• põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 6. maiks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo:  abivallavanem Meelis Mägi, tel 489 0533 või meelis.magi@rapla.ee

 

* * * * * * * * * *

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee

Toimetaja: ANU SILLANDI