Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:
Rapla vallas, Iira külas asuv hoonestatud Leenisauna kinnistu nr 230650 (katastriüksus 66902:001:0068, pindala 4000 m2, sihtotstarve elamumaa) 

alghinnaga 6 500 eurot.

Kinnistul asub lagunenud elamu, veekaev.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 325 eurot Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank: EE661010802000071007,
Swedbank: EE562200001120077488,
Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Ülo Saar, tel. 4890535; e-post: ylo.saar@rapla.ee.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 22. märtsiks 2017 a. kell 15.00 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511; rapla@rapla.ee):
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikiri;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 22. märtsil 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

***

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:
Kodila külas, Kooli tänav 3 asuv kinnistu 
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3421137,
katastriüksus 66901:003:0076,
pindala 11263 m2,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.
Alghind 29 900 eurot.

Käesolevat kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid puuduvad.
Kinnistul asuvad endine lasteaia hoone (ehitisregistri kood: 12026166 ja kuur (ehitisregistri kood: 12064897). Kivikonstruktsioonidel 1- korruseline hoone suletud netopinnaga 258,7 m2. Hoone siseviimistlus ja ruumiplaneering valdavalt rahuldavad. Soojavarustus on lahendatud tahke kütusega ahjude ja pliitidega. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga.
Hoone sobib kasutada ühiskondliku ehitisena. Alternatiivseks võimaluseks oleks kinnistu sihtotstarbe muutmine ja hoone kasutamine korterelamuna või äri- ja büroohoonena.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 1495 eurot Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank: EE661010802000071007,
Swedpank: EE562200001120077488,
Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 12. aprillil 2017 a. kell 15.00

Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511; rapla@rapla.ee):
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;
4) maksekorralduste koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumine toimub 12. aprillil 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.

***

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise Rapla vallale kuuluvale kinnistule:

Kuusiku alevikus, Mõisa tee 5 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3542937), katastriüksus 66902:001:0090, pindala 7658 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 12 500 eurot

Kinnistul asuv endine Kuusiku mõisa peahoone on ehitismälestis, mille võõrandamisel on muinsuskaitseseaduse § 27 alusel ostueesõigus Eesti Vabariigil.

Ühtlasi asub endine Kuusiku mõisa peahoone kaitsealal "Kuusiku metsapark koos puiesteega" ning looduskaitseseaduse § 16 lõike 5 alusel on kinnistu võõrandamisel ostueesõigus Eesti Vabariigil.

Kinnistul paikneb 2- korruseline plekk-katusega puithoone suletud netopinnaga 968 m2. (ehitisregistri kood: 120673366).

Hoone küttesüsteem on lahendatud puuküttega ahjude baasil. Hoone on ühendatud ühisveevärgi ja osaliselt kanalisatsiooniga. Hoonel on kehtiv võrguleping elektrienergia tarbimiseks.

Hoone vajab kapitaalremonti, selleks on vajalik muinsuskaitseameti kirjalik luba.

Endine Kuusiku mõisa peahoone on ehitatud 18. sajandi lõpus. Hoone katuse lekete tõttu on hoones avastatud majavammi, putukkahjustust, hallituseent. Eesti Mükoloogiauuringute Keskuse SA poolt on koostatud  eksperthinnang Mõisa tee 5 hoones avastatud vee läbijooksust tingitud majavammi,  putukkahjustuste ja hallituseente kohta. Muinsuskaitseameti poolt väljastatud kinnismälestisel väikesemahuliste tööde tegemise loa alusel on teostatud osaliselt seen- ja putukakahjustuse tõrjetööd.

Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 625 eurot  Rapla Vallavalitsuse arveldusarvele: SEB Pank: EE661010802000071007, Swedpank: EE562200001120077488, Danske Bank Eesti AS: EE303300333519130002.

Enampakkumisest võivad osa võtta täisealised füüsilised isikud ja juriidilised isikud.

Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Informatsioon varade kohta: Haimar Soosalu, tel. 4890548; 51904424, e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 12. aprillil 2017 a. kell 15.00  Rapla Vallavalitsuse kantseleissse (Viljandi mnt 17, Rapla linn):

  1.  taotluse osavõtuks
  2. juriidilise isiku esindaja volikiri;
  3. isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta

Enampakkumine toimub 12. aprillil 2017. a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.