RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING

Kuni uue, kogu ühinenud omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rapla vallas ühinenud valdade senised üldplaneeringud.

 

Link Rapla maakonnaplaneeringule.

 

ENDISE RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING

Rapla valla üldplaneering kehtestati 01.03.2011.  

Üldplaneering kui valla strateegiline dokument koostati eeskätt avalikust huvist lähtuvalt. Dokumendi koostas Rapla Vallavalitsus koostöös kohalike elanike, maaomanike, vallavolikogu liikmete ja komisjonidega, erinevate ametkondade ja spetsialistidega. 
 
Üldplaneeringu eesmärk on määratleda valla ruumilise arengu suunad ja põhimõtted ning maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringuga luuakse eeldused olemasolevate loodus- ja kultuuriväärtuste säilimiseks ning elu- ja ettevõtluskeskkonna tasakaalustatud arenguks. Asustuse säästliku arengu tagamiseks määratletakse detailplaneerimise kohustusega alad ja juhud, s.h. tiheasustusalad ja kompaktse hoonestusega alad. Üldplaneeringuga täpsustatakse Rapla maakonnaplaneeringus määratud rohelist võrgustikku ja väärtuslikke maastikke.
 
Üldplaneeringuga reserveeritakse vallas paiknevatele maadele uus maakasutuslik juhtotstarve, mis tähendab, et praegu olemasolevat katastriüksuse sihtotstarvet ei muudeta automaatselt üldplaneeringu kehtestamisel, vaid olemasolev katastriüksuse sihtotstarve säilib nii kaua, kuni vastavatel maa-aladel soovitakse alustada arendamistegevust. Eeldatavalt käib arendustegevus kooskõlas üldplaneeringus kavandatule.
 
 
Üldplaneeringu kaardid (.pdf):
  ► kogu endine Rapla vald (16 MB) 1:20000
  ► Alu - Rapla - Valtu tiheasustusala (6 MB) 1:7500
  ► Hagudi alevik 1:7500
  ► Iira küla 1:7500
  ► Kodila küla 1:7500
  ► Kuusiku alevik 1:7500
  ► Purila küla 1:7500

 

  

► Üldplaneeringu põhikaart (16 MB .dwg)

 

 

 
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI