KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

2012

Pealkiri
Kangrusöödi

2011

Pealkiri
Põhjakeskus

2007

« Tagasi

Küti, Mahlamäe

Rapla Vallavaolikogu 29.03.2007 otsusega nr 26 kehtestati Mahlamäe külas Küti kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk oli tingimuste loomine Küti maaüksusele kuni viie üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneeringuga määrati kruntide ehitusõigused, parkimise ja liikluskorralduse põhimõtted, kommunikatsioonide asukohad ning haljastuse ja heakorrapõhimõtted ca 1 ha suurusel maa-alal.

 

Rapla Vallavolikogu 25.06.2015 otsusega nr 25 tunnistati Küti kinnistu detailplaneeringu tuletõrje veevarustuse osa kehtetuks. Ülejäänud osas jäi detailplaneering kehtima. Planeeringuala tuletõrje veevarustus lahendati tulekustutusvee mahutiga vastavalt "Küti kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osa täiendusele seoses tuletõrje veevarustuse standardi muudatusega" (Valtu Projekt OÜ töö nr 05-38M).

 

► Põhijoonis (.dwg)

► Seletuskiri (.doc)