DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kõrtsu, Atla

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla külas Kõrtsu maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0282). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused üksikelamuansambli ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeeringust on huvitatud eraisik, planeerija on Vertland OÜ maastikuarhitekt Piret Pallase. Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Elektrilevi on andnud planeeringule heakskiidu.

Rapla Vallavalitsuse 13.12.2021 korraldusega nr 684 võeti vastu Kõrtsu detailplaneering Atla külas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel http://rapla.kovtp.ee/avalikustamine ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 29.12.2021  kuni 17.01.2022. Avaliku väljapaneku jooksul arutati ühega naabritest planeeringuga seotud ehitusõiguse küsimusi, kuid ühtegi arvamust ega ettepanekut planeeringu kohta ei esitatud. Detailplaneeringu kehtestamise üle otsustab vallavalitsus.

DETAILPLANEERING seisuga 13.01.2022:

► Seletuskiri (1 MB .pdf)

► Põhijoonis (.pdf)

pohijoonis

Detailplaneeringule antud kooskõlastused ja arvamused:

Elektrilevi seisukoht (22.11.2021; 1,2 MB .asice)

Päästeameti kooskõlastus (29.11.2021)

Rahandusministeeriumi arvamus (17.12.2021)

Rahandusministeeriumi arvamusele tuginedes esitati detailplaneering 21.12.2021 täiendavalt kooskõlastamiseks Terviseametile ja Keskkonnaametile, samuti pöörduti naaberkinnistute omanike poole koostööettepanekuga.

Terviseameti kooskõlastus (27.12.2021)

Keskkonnaameti kooskõlastus (13.01.2022)

 

► Dokumendiregister