DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Lepa tn 4a, Rapla linn

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Raadius Arhitektid OÜ töö).

Lepa tn 4a maaüksus (katastritunnus 67001:009:0064, pindala 1437 m², sihtotstarve 100% elamumaa) paikneb Rapla linnas Viljandi maantee ääres Männi tänavalt hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on piirkonna olemasolev maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kavandatavat juhtotstarvet pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb ka reoveekogumisalale. Vahetus naabruses paikneb nii üksikelamuid kui ka kortermaju, mistõttu kavandatav hoone on kujundatud viisil, mis sobituks mõlemaga.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25. veebruari 2021 otsusega nr 7. Rapla Vallavolikogu hinnangul ei kujuta kortermaja kavandamine Lepa tn 4a maaüksusele endast üldplaneeringu muutmist. Olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas üldplaneeringu muutmisettepanekut. Detailplaneering algatatakse üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

 

► Detailplaneeringu eskiis (arhitekt Hanna-Loore Õunpuu, Raadius Arhitektid)

 

► Dokumendiregister