DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Liiva tn 2, Rapla

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja püstitamiseks.

 

Planeeringuala hõlmab Liiva tn 2 maaüksust (katastritunnus 67001:005:0160) Rapla linnas. Planeeringuala piirneb Kuusiku tee, Nurme tänava, Liiva tänava, Liiva tn 4a ja Nurme tn 4 maaüksustega. Planeeringuala pindala on ca 0,3 ha.

 

Planeeringuala asukohaskeem (xgis.maaamet.ee)

 

► Detailplaneeringu lähteseisukohad