DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Mahlamäe tn 7, Rapla linn

Rapla vallale esitas MIVO EHITUS OÜ 31.01.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Rapla linnas Mahlamäe tn 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0012). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue viiekorruselise kortermaja püstitamiseks maaüksusele. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis (Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 20009).

 

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on Mahlamäe tn 4 maaüksuse olemasolevaks maakasutuseks märgitud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Planeeritavat maakasutust pole määratud. Planeeringuala kuulub Rapla linna tiheasustusalale ning jääb reoveekogumisalale ning kaugküttepiirkonda. Maaüksusel olnud katlamaja (ehitisregistri kood 109017305) on lammutatud. Planeeringuala naabruses paiknevad korterelamud. Vahetus naabruses planeeringualast ida poole jääb garaažilinnak. Planeeringualal kehtib Rapla Linnavolikogu 27.09.2001 määrusega nr 15 kehtestatud Mahlamäe tn 7 kinnistu detailplaneering, millega nähti ette katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning sätestati tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja liikluskorraldus. Planeering on osaliselt ellu viidud.

 

Mahlamäe katlamaja seisis aastaid varisemisohtlikuna ning maaüksus sihipärast kasutamist ei leidnud. Ärihoonet kavandama ei hakatud. Arvestades korterelamute domineerimist piirkonnas, nõudlust korterite järele Rapla linnas ning kaubandus-, teenindus- ja büroopindade olemasolu lühikese jalgsikäigutee kaugusel, on asukoht kortermajade ehitamiseks sobilik ning linna kui terviku aspektist perspektiivikas. Mahlamäe tn 7 maaüksusele kortermajade püstitamisega järgitakse üldplaneeringu põhilahendust ja olemasolevast sihtotstarbest erineva maakasutuse määramine ei sisalda endas üldplaneeringu muutmisettepanekut. Detailplaneering algatatakse üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

 

Üldplaneeringu kohaselt peavad rajatavad korterelamud asuma keskusest olevast teenindusest ja kaubandusest mõistliku jalgteekonna kaugusel. Uue korterelamu koormusindeks (korterelamu krundipinna suhe korterite arvu) tuleb orienteeruvalt 120, mis on ca 2 korda väiksem tihedus kui naabruses olevatel kortermajadel. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires.

 

Rapla Vallavolikogu algatas detailplaneeringu 27.02.2020 otsusega nr 10. 

 

► Detailplaneeringu eskiis (Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 20009)

 

► Dokumendiregister