DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) kinnistuid ning lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on üksikelamupiirkonna kavandamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud üksikelamukruntideks, sätestatakse kruntide ehitusõigus ja nähakse ette tingimused toimiva elamuala moodustamiseks.

DETAILPLANEERING seisuga 22.04.2019

detailplaneeringu kaust (.zip)
Mentelusdokumendid algatamise otsus 28.04.2017  
lähteseisukohad koos detailplaneeringu eskiisiga 28.04.2017 4 MB .pdf
vastuvõtmise korraldus    
kehtestamise korraldus    
     
Detailplaneering põhijoonise eskiis 22.04.2019  
seletuskiri    
joonised    
     
Lisad haldusleping 05.04.2018  
Haljastuse hinnang 05.06.2019 4 MB .pdf
     
Kaasamine ja koostöö      
     
     
Teavitused algatamise teade "Ametlikud Teadaanded" 09.05.2017  
algatamise teade "Raplamaa Sõnumid" 10.05.2017  
algatamise teade "Rapla Teataja" mai 2017  

vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumid"

   
kehtestamise teade "Ametlikud Teadaanded"    
kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumid"    
     

 

 

► Dokumendiregister