DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Nurmenuku detailplaneering, Juuru

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Juuru alevikus  Nurmenuku maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0709). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused kuni viie täiendava üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks.  Koostatud on detailplaneeringu eskiis.

Endise Juuru valla üldplaneeringu (25.03.2010) kohaselt on Nurmenuku maaüksuse olemasolev maakasutus -  riigikaitsemaa. Riigikaitsemaa all mõistetakse maakatastriseaduse kohaselt riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse otstarbel kasutatavat maad. Muuhulgas kasutatakse riigikatsemaad kinnipidamiskoha-, päästeteenistuse- ning korrakaitse-ehitiste, sisekaitse- või kaitseväerajatiste ja harjutusväljakute maana.

Juuru valla üldplaneeringus ei ole olemasolevaid riigikaitsemaid käsitletud, millest tulenevalt olemasolevast maakasutusest tingitud kitsendusi ei kohaldu. Kavandatavat juhtotstarvet Nurmenuku maaüksusele määratud ei ole. Üldplaneeringu kohaselt kuulub piirkond detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Juuru alevik ja lähiümbrus on määratud elamuehituseks sobivaks piirkonnaks, kus planeerimisel tuleb lähtuda ümbritseva keskkonna arhitektuurilisest struktuurist. Ruumilise arengu põhimõte on olemasoleva asustusmustri säilitamine ja elukeskkonna arendamine suuremates keskustes ning nende lähiümbruses. Nimetatud põhimõtetele tuginedes järgib riigikaitsemaa kasutuselevõtt elamuehituseks valla üldplaneeringu põhilahendust. Rapla Vallavolikogu hinnangul järgib detailplaneering üldplaneeringu põhilahendust, millest tulenevalt viib detailplaneeringu menetlustoimingud läbi vallavalitsus.

 

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 73.

 

► Detailplaneeringu lähteseisukohad seisuga 14.10.2019 (ca 5 MB .pdf)

► Planeeringuala asukoht planeeringute rakenduses EVALD

Detailplaneeringu põhimõtteskeem

 

 

► Dokumendihaldus