DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Sillaotsa kinnistu detailplaneering

Juuru Vallavolikogu 26.05.2016 otsusega nr 65 algatati Pirgu küla Sillaotsa katastriüksusel (katastritunnus 24001:002:0260) detailplaneeringu koostamine ca 1,7 ha suurusel maa-alal. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine üksikelamu ja suvemaja püstitamiseks ning piirkonnale vajaliku taristu rajamiseks. 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja oli kuni 2017. aast lõpuni Juuru Vallavalitsus, praegu Rapla Vallavalitsus; planeeringust huvitatud isik on eraisik, planeeringu koostaja on arhitekt Anu Kuningas (volitatud arhitekt VII). Deteailplaneeringu koostamise käigus on tehtud koostööd Keskkonnaameti, Maanteeameti ja puudutatud kinnistuomanikega.

Detailplaneeringu koostamise käigus ilmnes avaliku ja erahuvi vastuolu, millest annavad tunnistust esimeste planeeringulahenduste aadressil esitatud vastuväited (27.09.2016 ja 16.02.2017). Planeeringulahendust korrigeeriti ja täiendati vastuväidetes nimetatud küsitavuste lahendamiseks ning see esitatati puudutatud isikutele uuesti arvamuse avaldamiseks. Avaliku ja erahuvi tasakaalustamiseks nähti detailplaneeringuga ette Suve tänava avalikus kasutuses tee pikendamine kuni Keila jõeni, samuti kuivhüdrandi paigaldamine välise tulekustutusveevarustuse tagamiseks piirkonnas.

31.05.2018 toimus Rapla Vallavalitsuse saalis detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu piirkonna maaomanike, arendaja, vallavalitsuse esindajate ning Rahandusministeeriumi planeeringute järelevalve esindajate osavõtul. Arutelul käsitletud teemade valguses koostati 5 planeeringuga jätkamise varianti, millele korraldati arvamuskorje. Piirkonna elanike eelistus on planeeringu koostamise lõpetamine, planeeringu koostamise korraldaja hinnangul jääkisd planeeringu lõpetamise korral lahendamata piirkonna tehnovarustusega seonduv - ei rajata nõuetekohast tuletõrje veevarustust ega sätestata olemasoleva kastmisveelahendusega seotud küsimusi.

Koostatud on uus detailplaneeringu eskiis seisuga  11.10.2018:

► Põhijoonise eskiis

► Asukohaskeem

► Tugiplaan

► Veevõtukoht

 

Eskiisi staadiumis on läbi lahendatud ka olemasolevale vundamendile üksikelamu püstitamine. Looduskaitseseaduse § 38 lg 4 p 5 kohaselt on olemasolevat mahtu lubatud jõe ehituskeeluvööndis suurendada kuni 1/3 võrra. Praeguse vundamendi (ehitisregistri kood 220800103) ehitisealune pind on 54,4 m2, kõrgus 2,6 m, mis teeb ruumalaks ca 141 m3. Laiendamisjärgne suurim võimalik kubatuur on ca 188 m3. Hoone sellisel viisil lahendamiseks on koostatud eskiis:

► Saun-abihoone põhiplaan

► Saun-abihoone perspektiivvaade

 

Planeeringulahenduses on arvestatud senise avalikustamise raames laekunud tagasisidega piirkonna elanikelt: juurdepääsutee on rajatud viisil, mis võimalikult vähe häiriks väljakujunenud suvilapiirkonda, moodustatakse üks ca 1500 m2 pindalaga elamukrunt, kusjuures kogu ülejäänud ala jääb maatulundusmaa sihtotstarbega, oleemasolevat varet võib laiendada 1/3 ulatuses hoone algsest mahust. Koostatud planeeringulahendus vastab kehtivale Juuru valla üldplaneeringule.

► Kokkuvõte planeeringule laekunud ettepanekute arvestamisest

Planeeringulahendus esitati 19.12.2018 puudutatud kogukonnale arvamuse avaldamiseks.

 

 

Seotud dokumendid:

► Detailplaneeringu algatamise otsus

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

 

 

► Detailplaneeringuga seotud dokumendid Rapla valla dokumendiregistris