DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Tallinna mnt 2, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Tallinna mnt 2 kinnistu (katastritunnus 67001:001:0056), osaliselt kuulub planeeringualasse Rapla linnas Retke tänav (katastritunnus 67001:001:0057), 15 Tallinn-Rapla-Türi tee (katastritunnus 67001:001:0022) ja Rapla valla Uuskülas paiknev Kagu tänav (katastritunnus 66904:001:0292).
Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Tallinna mnt 2 kinnistule tankla ja sellega seotud teeninduse arenguvõimaluste kavandamine ja täiendava ehitusõiguse sätestamine, tänavate, liikluskorralduse, juurdepääsude, tehnovarustuse, heakorra- ja haljastuspõhimõtete ning jätkusuutliku lahenduse saavutamiseks vajalike keskkonnatingimuste määramine.

 

Detailplaneeringuga nähakse ette uue autopesula rajamine planeeringualale ja sätestatakse
hoonestusala. Autopesula suurus määratakse lähtudes kinnistul paiknevate teiste hoonete
toimimiseks vajalike tingimuste säilitamisest. Nähakse ette gaasitankimismooduli paigalduskoht.
Koostatakse toimiv liikluskorralduse lahendus ja sätestatakse uute hoonete ja rajatiste
arhitektuursed nõuded, mis tagaksid sobitumise olemasolevate ehitiste ja olemasoleva keskkonnaga. Detailplaneeringuga sätestatakse tingimused olemasoleva kõrghaljastuse säilitamiseks ja eksponeerimiseks ning lahendatakse väärikalt Balti keti 10. aastapäeva puhul istutatud tammede ning mälestuskivi piirkond. Mälestuskivi asukohta võib vajadusel muuta, kuid tammed on ümberistutamiseks tõenäoliselt liiga suured, mistõttu eelistada nende säilitamist praegustes asukohtades. Planeeringuga antakse põhimõtteline tehnovõrkude lahendus koostöös tehnovõrkude omanikega.


Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb „Planeerimisseaduse" paragrahvi 125 lõikest 1 ning Rapla valla üldplaneeringust. Detailplaneeringu koostamise raames tuleb vajadusel koostada piirkonna liikluskorralduse analüüs ja liiklusuuring. Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ HEPA, planeerija on Artes Terrae, planeeringu koostamise korraldaja - Rapla Vallavalitsus.

 

Koostatud on detailplaneeringu eskiis. Toimuvad läbirääkimised ja koostöö ametite ning puudutatud isikutega mõistliku kompromisslahenduse leidmiseks.

 

► Algatamise otsus

► Detailplaneeringu lähteseisukohad (3 MB .pdf)

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis seisuga 21.12.2017 (2 MB .pdf)

 

► Planeeringuga seotud kirjavahetus ja dokumendid