DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Ülejõe tn 8, Rapla linn

Ülejõe tn 8 elamumaa maaüksusele (katastritunnus 67001:002:0018) nähti 2003. aastal kehtestatud Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneeringuga ette viie korteriga ridaelamu püstitamine. 2019. aastal sai ridaelamu ehitusloa. Siiski on ilmnenud, et nõudlus üksikelamukruntide järele ületab ridaelamubokside nõudluse, mistõttu maaomanik kavandab uue detailplaneeringu algatamist, millega nähakse ette kolme üksikelamu püstitamine. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 01.02.2021 korraldusega nr 43.

 

DETAILPLANEERING SEISUGA 31.03.2021:

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovarustuse joonis

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 01.02.2021
Algatamise teade (AT) 02.02.2021
Algatamise teade (RS) 03.02.2021
   
   
Koostöödokumendid    
   

 

 

Dokumendiregister