DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Viljandi mnt 7, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 21.12.2020 otsusega nr 57 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusele (katastritunnus 67001:006:0860). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused segafunktsiooniga korrusmaja ning sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Endise lasteaiahoone asemele kavandatakse uut hoonet, mille esimesel korrusel võib olla äri ja teenindus ning kõrgematel korrustel korterid ja bürood. 2020. aasta suvel viidi ehitusõiguse andmiseks läbi projekteerimistingimuste menetlus. Toona jäi ehitusõigus andmata, kuid menetluse raames läbiviidud kaasamine andis väärtuslikku informatsiooni piirkonna maaomanike ootuste ja huvide kohta. Hoone kõrgus ja suurus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamise raames, samuti defineeritakse tingimused, millele miljööväärtuslikule alale sobituv lahendus peab vastama. 

► Varemkorraldatud projekteerimistingimuste menetlus

► Esitlus algatamise lugemisel volikogus (144 MB .mp4)

 

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 21.12.2020  
Ametlike Teadaannete teade 22.12.2020  
Teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 23.12.2020 .pdf
Detailplaneeringu eskiis Seletuskiri 22.04.2021  
Hoone eskiis          22.04.2021  
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised      
Koostöödokumendid      
Lisad Võrkudega geoalus (OÜ Inseneribüroo STEIGER töö) 18.12.2020 1,6 MB .asice
Puittaimestiku hinnang (arborist-konsultant Sulev Järve töö) 19.02.2021 .asice

 

 

► Dokumendiregister