7.01.21

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on peamisteks valla arengut suunavateks dokumentideks:

  • valla arengukava (suunab valla sisulist arengut)
  • eelarvestrateegia (arengukavast tulenev finantsplaan eesmärkide saavutamiseks)
  • valla üldplaneering (ruumilise arengu suunamine valla territooriumil)

Kõik nimetatud dokumendid toetuvad üksteisele ning moodustavad ühtse terviku.
Lisaks arvestavad kohaliku omavalitsuse (valla) arengudokumendid maakondliku arengustrateegia ja selle tegevuskavaga ning on omavahel kooskõlas.

Rapla valla arengukava 2018-2025 on kehtestatud 27. septembril 2018 volikogu määrusega nr 39 ja Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 (arengukava lisa 5) on kehtestatud 25. oktoobril 2018 volikogu määrusega nr 42.

Eelpool nimetatud dokumendid koos kõikide lisadega on leitavad kodulehel rubriigis kehtiv valla arengukava.

Rapla valla üldplaneeringu koostamine on algatatud 20. detsembril 2018 volikogu otsusega nr 92 ja loodetavasti jõuab uus üldplaneering kehtestamisele 2021 aastal. 

 

Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia 2035+ osas saab ajakohase info koos kehtivate dokumentidega Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt. Strateegia juured kuuluvat tegevuskava uuendatakse igaaastaselt.

ROL Täiskogu võttis uuendatud tegevuskava 2021-2024 vastu oma 20.11.2020 otsusega nr 72 ja suunas selle heakskiitmiseks kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse.

Rapla Vallavolikogu kiitis tegevevuskava heaks oma 21.12.2020 istungil otsusega nr 54
Tegevuskava arutati volikogu komisjonides ja istungi, mille protokollid leiad siit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI