DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või läkitada valla kantseleisse.

« Tagasi

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) kinnistuid ning lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on üksikelamupiirkonna kavandamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud üksikelamukruntideks, sätestatakse kruntide ehitusõigus ja nähakse ette tingimused toimiva elamuala moodustamiseks.

 

04.01.2022 uudised:

Valminud on Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneeringu eskiis. Koostöö tulemusel võrguvaldajate ja piirkonna maaomanikega laekus ettepanekuid, mille alusel on detailplaneeringut täiendatud. Viimati muudeti Mooni tänava kulgemisjoont ning lisati perspektiivne kõnnitee Nelgi tänavale. Senise koostöö kokkuvõte on koondatud tabelisse. Praegu toimub planeeringu kooskõlastamine. Pärast kõigi vajalike kooskõlastuste laekumist võetakse detailplaneering vastu ja korraldatakse avalik väljapanek. Kui planeering on ka avalikkuse hinnangul hea, järgneb kehtestamine.

 

Detailplaneeringu põhijoonise väljavõte:

planeeringu pohijoonis

 

DETAILPLANEERING seisuga 04.01.2022:

detailplaneeringu kaust (.zip)
Mentelusdokumendid algatamise otsus 28.04.2017  
lähteseisukohad koos detailplaneeringu eskiisiga 28.04.2017 4 MB .pdf
vastuvõtmise korraldus    
kehtestamise korraldus    
     
Detailplaneering Seletuskiri 04.01.2022 .pdf
Ruumilise keskkonna analüüs 08.11.2021 .pdf
Tugiplaan 08.11.2021 .pdf
Põhijoonis 04.01.2022 2.5 MB .pdf
Tehnovõrgud 04.01.2022 1 MB .pdf
Lisad haldusleping 05.04.2018  
Haljastuse hinnang 05.06.2019 4 MB .pdf
     
Kaasamine ja koostöö      
Teavitused algatamise teade "Ametlikud Teadaanded" 09.05.2017  
algatamise teade "Raplamaa Sõnumid" 10.05.2017  
algatamise teade "Rapla Teataja" mai 2017  

vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumid"

   
kehtestamise teade "Ametlikud Teadaanded"    
kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumid"    
     

 

 

► Dokumendiregister