DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või läkitada valla kantseleisse.

Sõerumäe detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 ja 31.08.2017 otsusega nr 46 algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringuga on hõlmatud Sõerumäe maaüksus (katastritunnus 66904:003:0106) ja osaliselt vahetult piirnev Sõerumäe-Alu tee (katastritunnus 66901:001:0728). Planeeringuala suurus on ca 4,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on puhkeala ja tehisveekogu rajamine.

Detailplaneeringuga nähakse ette jõega ühendatud alla 1 ha suuruse veepeegliga tehisveekogu rajamine jõesängi vahetusse naabrusesse ja planeeringuala hoonestamine puhkekeskuse ja puhkemajadega. Detailplaneeringuga sätestatakse puhkemajade ja puhkekeskuse ehitusõigus. Tehisveekogu rajamiseks on Looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2 alusel vajalik esitada Keskkonnaametile üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav vastuvõetud detailplaneering.

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt pole Sõerumäe maaüksusele kavandatavat maakasutuse sihtotstarvet sätestatud. Maaüksuse praegune sihtotstarve on maatulundusmaa (põllumaa).  Valla üldplaneeringu kohaselt on soovituslik põllumaad kasutuses hoida põllumajandusliku maana ning uute hoonete ehitamine on üldjuhul keelatud. Tulenevalt maaüksuse asukohast suurte maanteede ristumiskoha läheduses ning põllumajandusliku tootmise vähesest perspektiivikusest maaomaniku seisukohalt on Sõerumäe maaüksuse kasutusotstarbe ülevaatamine põhjendatud. Rapla valla ruumilise arengu üks oluline põhimõte on mitmekesiste looduslähedaste kultuuriliste ja sportlike puhkamistingimuste loomine, mis on vajalikud nii Rapla valla ja maakonna elanikele kui ka läbisõitjatele ja turistidele. Valla ruumilise arengu eesmärkidega on kõige paremini kooskõlas toimivate piirkondade kavandamine, mida teenib maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev katastriüksuse maakasutuse sihtotstarbe osas. Tulenevalt vooluveekogu ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusest on detailplaneering üldplaneeringut muutev ka Vigala jõe ehituskeeluvööndi osas.

 

Detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 07.03.2019 kuni 07.04.2019 Rapla Vallavalitsuse fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla) ja valla ametlikul veebilehel. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 09.04.2019  Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid ettepanekud Keskkonnaametilt, Maaeluministeeriumilt ja Maanteeametilt. Ettepanekutest ja nendega arvestamise viisidest annab ülevaate tabel. Ettepanekute alusel on planeeringulahendust täiendatud.

 

Praegu toimub detailplaneeringu kooskõlastamine, pärast mida võetakse planeering volikogu otsusega vastu ning korraldatakse avalik väljapanek.

 

► DETAILPLANEERINGU TÖÖVERSIOON:

Menetlusdokumendid Detailplaneeringu algatamise otsus 28.04.2017
Detailplaneeringu algatamise otsuse muutmine 31.08.2017
Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad 27.04.2017
Keskkonnamõju eelhinnang 06.07.2017
KSH eelnõu avalikustamine 18.02.2019
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus  
Detailplaneeringu heakskiitmine  
Detailplaneeringu kehtestamine  
   
Detailplaneering Tiitelleht 19.02.2019
Sisukord 03.01.2019
Seletuskiri 28.05.2019
Asukohaskeem  1:10 000 06.06.2019
Tugiplaan 1:1000 07.06.2019
Põhijoonis 1:1000 07.06.2019
Lisad Maanteeameti lähteseisukohad 18.05.2017
Keskkonnaameti lähteseisukohad 08.06.2017
Keskkonnaameti lähteseisukohad 05.07.2017
Põllumajandusamet: muu ehitise kooskõlastamine 28.09.2017
KSH väljatöötamise kavatsus (VTK) detsember 2017
Põlllumajandusameti seisukoht 09.04.2018
Päästeameti ettepanekud 02.05.2018
Keskkonnaameti ettepanekud 04.05.2018
Põllumajandusameti ettepanekud 10.05.2018
DP ja KSH VTK ettepanekutega arvestamine  
KSH VTK ettepanekutega arvestatud detsember 2018
Maaeluministeeriumi ettepanekud 18.03.2019
Keskkonnaameti ettepanekud 26.03.2019
Maanteeameti ettepanekud 03.04.2019
Ettepanekutega arvestamine 06.06.2019
KSH aruanne 06.06.2019
   
Kooskõlastused Maaeluministeerium 19.06.2019
Päästeamet 20.06.2019
Põllumajandusamet 27.06.2019
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 27.06.2019
Keskkonnaamet 02.07.2019
Maanteeamet (keeldumine) 02.07.2019
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (keeldumine) 05.07.2019
Rahandusministeerium 05.07.2019
Rail Baltic Estonia OÜ 07.08.2019
   
Avaldatud teadaanded algatamine Ametlikes Teadaannetes 09.05.2017
algatamine maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 10.05.2017
algatamine valla infolehes "Rapla Teataja" 12.05.2017
KSH programmi avalikustamine "Rapla Teatajas" 13.04.2018
KSH eelnõu avalikustamine "Raplamaa Sõnumites" 20.02.2019
KSH aruande avalikustamine "Rapla Teatajas" 08.03.2019
avaliku väljapaneku tulemused "Raplamaa Sõnumites" 08.05.2019
   
   
   

 

 

► Dokumendiregister