DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ja on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone või rajatise kavandamiseks. Üldplaneeringuga sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel projekteeritakse ehitis kehtestatud detailplaneeringu alusel.

 

Rapla valla detailplaneeringute kohta leidub informatsiooni nii valla lehel kui järgmistes avalikes allikates:

EVALD:

EVALD_kaardipilt

 

Maa-ameti kaardiserveri detailplaneeringute rakendus:

 
 
 
 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamise taotlus koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamise taotlus (.doc)

 

 

 

JUHENDID

Ruumilise planeerimine (Rahandusministeerium)

Ruumilise planeerimise portaal (planeerimine.ee)

Üld- ja detailplaneeringute metoodika, juhendid (Siseministeerium)

Soovitused detailplaneeringu koostamiseks (Keskkonnaministeerium 2003)

Krundi kasutamise sihtotstarvete leppemärgid

Planeeringute dokumentide maakatastripidajale esitamise juhend (Maa-amet)

Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Sidevõrgustiku planeerimisest (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhis)

Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks (Rahandusministeerium)

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA