DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ja on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone või rajatise kavandamiseks. Üldplaneeringuga sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel projekteeritakse ehitis kehtestatud detailplaneeringu alusel.

 

Rapla valla detailplaneeringute kohta leidub informatsiooni nii valla ametliku veebilehel detailplaneeringute algatamise, avalikustamise, kehtestamise ja kehtetukstunnistamise rubriikides kui järgmistes avalikes allikates:

EVALD:

EVALD_kaardipilt

 

Maa-ameti kaardiserveri detailplaneeringute rakendus:

 
 
 

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega. 

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Algatamisettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga, käsipostiga või e-vormil.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)

 

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamiseks esitada Rapla Vallavalitsusele vastav ettepanek. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise korral on vajalik näidata, kuidas kavandatakse detailplaneeringu kehtima jääva osa elluviimist.

Ettepaneku võib esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse e-posti aadressil rapla@rapla.ee, postiga või käsipostiga.

► Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek (.doc)

 

 

 

JUHENDID

Ruumilise planeerimine (Rahandusministeerium)

Ruumilise planeerimise portaal (planeerimine.ee)

Soovitused detailplaneeringu koostamiseks (Keskkonnaministeerium 2003)

Krundi kasutamise sihtotstarvete leppemärgid

Planeeringute dokumentide maakatastripidajale esitamise juhend (Maa-amet)

Planeeringu vormistusnõuded (RT)

Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Sidevõrgustiku planeerimisest (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhis)

Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks (Rahandusministeerium)