14.12.18

 

Ehitamise kavandamisel tuleb esmalt välja selgitada ehitusõiguse olemasolu. Ehitusõigus antakse üldjuhul detailplaneeringuga; hajaasustuses võidakse ehitusõigus anda ka projekteerimistingimustega kui üldplaneering seda võimaldab. 

 

Detailplaneeringu olemasolul on projekteerimise aluseks kehtiv detailplaneering. Vajadusel võib detailplaneeringus sätestatut projekteerimistingimustega täpsustada. Kui detailplaneeringu koostamine pole nõutav, antakse ehitusõigus projekteerimistingimustega. Koos tellija lähteülesandega on projekteerimistingimused või detailplaneering arhitektile ja projekteerijale ehitusprojekti koostamise alus.

 

Projekteerimistingimuste menetlemise käigus otsustatakse keskkonnamõju hindamise vajalikkust ning juhul kui projekteerimistingimustega antav ehitusõigus võib puudutada laiemat huviliste ringi, antakse projekteerimistingimused avatud menetluse põhimõtetel. Projekteerimistingimused kehtivad üldjuhul 5 aastat.

 

Ehitusprojekti koostamine on vajalik ehitusseadustikus nimetatud juhtudel. Ehitusprojekt tuleb koostada asjakohases mahus ning esitada koos taotluse või teatisega ehitisregistrile. Suuremate ja olulisemate ehitiste püstitamiseks on vajalik taotleda ehitusluba, väiksemad ehitised ja vähem oluline ehitustegevus on teatisekohustuslik. Täpne loetelu loa- või teatisekohustuslikkuse ja ehitusprojekti nõutavuse kohta sisaldub ehitusseadustiku lisas 1.

 

Ehitamise alustamisel tuleb ehitisregistrile esitada ehituse alustamise teatis. Pärast ehituse valmimist tuleb taotleda kasutusluba kui varasemalt on väljastatud ehitusluba või esitada kasutusteatis kui esitatud on ehitusteatis.

 

Ehitusvaldkonna taotlused ja teatised esitatakse ehitisregistrile. Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. Ehitiste ja neid puudutavate dokumentide kohta saab päringuid teha jaotisest "Ehitised ja dokumendid". Andmete, taotluste ja teatiste esitamiseks on vajalik logida ehitisregistrisse ja täita vajalikud vormid jaotises "Esita taotlus või teatis".

 

► EHITISREGISTER
 

 

Ehitisregistri kasutamine nõuab veidi vilumust, samuti täiendatakse registrit pidevalt, mistõttu mõttetu ajakulu ärahoidmiseks on mõistlik registrikande tegemiseks kaasata vastava kogemusega spetsialist, näiteks projekteerija.

 

Teatiste esitamisega riigilõivu ei kaasne, küll aga taotlustega. Riigilõivumäärade ja riigilõivu tasumise kohta leidub info "riigilõivude" jaotises.

 

 

 

ÕIGUSAKTID

► Planeerimisseadus

► Ehitusseadustik

► Tuleohutusnõuded

► Nõuded ehitusprojektile

► Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

► Ehitise tehniliste andmete arvestamise alused

► Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded

 

 

INFOMATERJALID

Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine 41 MB .pdf
Koolimaja kutsub liikuma 8 MB .pdf
  Tuleohutusjärelevalve juhendid (viide Päästeameti lehele)  
Ehitusprojekti tuleohutusosa abimaterjal (Päästeamet)  
Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte (Päästeamet)  
Osalusdemokraatia mänguraamat 2 MB .pdf
  Osalusdemokraatia mänguraamatu veebiversioon  

 

 

 

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA