7.09.20

 

Rapla vald avas elamuarenduse toetuseks taotlusvooru

 

Avatud elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 16. oktoobril kell 10!

Rapla vald kuulutab välja järjekorras teise taotlusvooru elamuarenduse toetuseks.

Oleme alati soovinud valda uusi elanikke, luues neile häid tingimusi laste kasvatamiseks, kultuuritegevuseks jms, kuid probleem on kvaliteetsete eluruumide nappuses. Enim puudutab see probleem meie linnalist piirkonda ja tiheasustust.

Just selle puuduse leevendamiseks kutsuti 2019 aastal ellu toetus, et motiveerida arendajaid rajama kas uusi kortermaju, ridaelamuid või ka mitut üksikelamut.

Eelmise, 2019 aasta toetusvoorus anti välja 1 toetus Mivo Ehitusele. 

Elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse eesmärgiks on stimuleerida Rapla vallas kinnisvara arendusi, mis tooksid juurde uusi eluruume võimalikele uutele elanikele. Toetuse maksimaalseks suuruseks on 200 000 eurot ühe taotluse kohta (valla eelarvestrateegia 2021 - 2024 alusel on võimalik anda välja kaks täistoetust) ning tegu on toetusega, millele rakenduvad riigiabi reeglid.  Viide: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Toetus on suunatud eluruumide rajamist toetava taristu arendamisele. Taotlustele antakse hinnang eelkõige rajatavate eluruumide alusel. Üks oluline nõue on, et toetuse raames rajatavaid eluruume on minimaalselt 8. Täpsemad nõuded toetavatele taristule on kirjas Rapla Vallavolikogu kehtestatud määruses Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord.

Samuti on põhimõtteks see, et taotleja viib tegevused ellu ning rahastamine toimub, kui saab veenduda, et lubatud investeeringud on ellu viidud. 

Toetatavateks tegevusteks on:
• Ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
• Tänavavalgustuse taristu rajamine;
• Kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
• Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni)
• Investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
• Investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse.
• Investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks

Mitteabikõlblikud tegevused on:
• Hoonete sisesed taristu investeeringud;
• Investeeringud haljastuse rajamisse.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kellel puuduvad võlgnevused riigi ja kohaliku omavalitsuse ees ning kelle kohta ei ole algatatud likvideerimise menetlust.

Taotluse esitamiseks on kehtestanud vallavalitsus taotluse vormi, mille saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

Taotlusi menetleb Rapla Vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. 
Hindamiskomisjoni töö aluseks on vallavalitsuse kehtestatud Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid. Toetuse rahuldamine toimub hindamisel saavutatud pingerea alusel. 

Tulemused selguvad hiljemalt detsembri keskpaigaks.

Lisaküsimuste osas palume pöörduda arendusjuht Heiti Vahtra poole e-postil heiti.vahtra@rapla.ee või tel 53404797.

Ootame rohket osavõttu!

 

ERR käsitles teemat 1. oktoobri Aktuaalse Kaamera majandusuudistes

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI